Nye regler for virksomheters muligheter for å leie inn arbeidstakere fra bemannings byrå

Nye regler for virksomheters muligheter for å leie inn arbeidstakere fra bemannings byrå

I Norge har vi en hovedregel om at ansatte skal ansettes fast, dette er uttrykkelig fastslått i arbeidsmiljøloven § 14-9. Arbeidsmiljøloven har også definert fast ansettelse til å være en løpende og tidsubegrenset stilling, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Man kan leie inn ansatte midlertidig, og mange virksomheter benytter seg da av bemanningsbyrå. Dette kan gjøres dersom man trenger en vikar, det vil si en ansatte til å jobbe i stedet for en annen som er midlertidig vekke fra arbeid. Det typiske er når en ansatt er i permisjon i forbindelse med fødsel, sykdom ol. Eller man kan benytte seg av midlertidige ansatte dersom arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid, i perioder der man har mye arbeid, eller i tidsavgrensede prosjekter der man kun trenger den ansatte i en definert periode.

I de nye reglene som skal gjelde fra 1. april 2023 oppheves adgangen til å leie inn ansatte fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. Det er innført en overgangsperiode på 3 måneder for de innleie avtaler som allerede er inngått, noe som betyr at de nye regler først får virkning fra 1. juli 2023 for mange inngåtte avtaler.

Når de nye reglene trer i kraft vil det ikke lenger være mulig å benytte seg av bemanningsbyrå når man ønsker å ansette arbeidstakere midlertidig, selv om man har et midlertidig behov som sesongarbeid, arbeidstopper eller prosjekter. Etter de nye reglene kan man kun benytte seg av bemanningsbyrå ved vikariater. Men det er unntak for virksomheter som er bundet av en tariffavtale, og har laget en avtale med fagforeningen. Disse kan fortsatt benytte seg av bemanningsbyrå ved midlertidig ansettelse, når avtale er laget med fagforeningene. Det er ikke alle fagforeninger man kan gjøre en slik avtale med, fagforeningen må ha minst 10 000 medlemmer (fagforening med innstillingsrett)

I tillegg vil det fortsatt være tillatt å leie inn fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, også utenom vikartilfellene, og uten avtale med tillitsvalgte:

  • Når en virksomhet trenger helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for slik innleie med tillitsvalgte.
  • Når en arbeidstakere med spesialkompetanse skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

På byggeplasser og ved bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold innføres det et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak. Begrunnelsen for dette er at omfanget av innleie i bygge bransjen er vesentlig større i Oslo-området enn i resten av landet.

De nye reglene kan får store konsekvenser for både bemanningsbyråene og for de virksomheter som benytter seg av innleide arbeidstakere fra bemanningsbyrå. Formålet med de nye reglene er å styrke og forbedre arbeidslivet, herunder hovedregelen om fast ansettelse. Håpet til regjeringen er at de nye reglene vil føre til at flere arbeidstakere blir fast ansatt. Mange mener at innleie fra bemanningsbyrå er en praktisk måte å skaffe arbeidskraft ved midlertidige behov, og at de foreslåtte innstrammingene vil gjøre det vanskeligere å få tak i nødvendig arbeidskraft. Faren er at virksomheter ender opp med å stadig måtte si opp og oppjusterer arbeidskraften sin, eller benytte seg mer av muligheten for å permittere ansatte.

Det er forventet at der man i dag benytter seg av innleid arbeidskraft, i fremtiden vil benytte seg av bemanningsentreprise. Reglene for grensen mellom innleie og entreprise blir også justert, noe som kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som entreprise. Ved entreprise kjøper byggherren oppdrag og tjenester der entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet av det oppdraget han leverer, og arbeidstakerne er underlagt entreprenørens ledelse, og er ansatt hos denne.

Ved innleie av arbeidstakere derimot, er arbeidstaker underlagt oppdragsgivers ledelse, og det gir den ansatte rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Som krav på fast ansettelse hos innleier etter fire år(tre år etter de nye reglene), krav om likebehandling med ansatte i det firmaet arbeidstaker er leid inn til når det gjelder lønn og andre arbeidsvilkår, samt krav på fast ansettelse og erstatning ved ulovlig innleie. I tillegg er utleie- og innleie firmaet solidarisk ansvarlig for at den ansatte får utbetalt lønn og andre godtgjørelser.

Er du en virksomhet som bruker innleid arbeidskraft fra bemanningsbyrå, er det viktig at du skaffer deg en oversikt over hvilke avtaler du har med de innleide, og sørger for å gjøre de endringer som er nødvendig.

I de nye reglene vil fagforeningene i virksomheter med tariffavtale få økt innflytelse over hvordan behovet for arbeidskraft løses. Dette fordi virksomhetene må inngå avtale med fagforeningene for å kunne benytte seg av midlertidig ansatte fra bemanningsbyrå. Kanskje vil det medføre at arbeidsgiver vil oppfordre flere til å organisere seg i de virksomheter der det er behov for slike avtaler, for at virksomheten fortsatt skal kunne benytte seg av innleid arbeidskraft.

 

Ved spørsmål ta kontakt på post@arbeidsmiljo.no 

Hilde Hus Svanevik                          Juridisk rådgiver i arbeidsrett Mobil: 982 49 727

 

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen