HMS-revisjon - lett som bare det?

I tråd med internkontrollforskriften §5 (8) skal en foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

HMS-revisjon - lett som bare det?

I tråd med internkontrollforskriften §5 (8) skal en foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. En internkontroll er en systematisk og dokumentert prosess hvor etterlevelsen av det systematiske HMS-arbeidet blir vurdert. Enkelt og greit. Eller er det så enkelt?

Det er flere ting som er viktige for at HMS-systemet skal kunne fungere etter lov og forskrift sin intensjon:

Det ene er selvfølgelig om vi har, og følger alle krav som internkontrollen krever av systematikk. Har vi de prosedyrene som er riktige og viktige for oss? Har vi en oversikt over hvilke lover og forskrifter som er gjeldene for virksomheten og er de tilgjengelig? (Internkontrollforskriften §5(1). Her må vi heller ikke glemme at internkontrollforskriftens virkeområde ikke bare omhandler arbeidsmiljøloven, men også for eksempel lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, brann- og eksplosjonsvernloven mm. De internasjonale standardene for ledelsessystemer for miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø (ISO 45001) stiller krav om samsvarsvurdering. Dette er en god metode for å sikre at din bedrift er i samsvar med lovkravene selv om begrepet ikke er definert i internkontrollforskriften.

Det andre er om ansatte, leder, verneombud og tillitsvalgte har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeidet (internkontrollforskriften §5 (2)) til å faktisk kunne være aktive bidragsytere som loven krever. Lov og forskrift er ganske så tydelige på kompetansekrav til verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Men hva trenger den enkelte ansatt av kompetanse for å kunne bidra?

Det tredje er om vi har de riktige holdningene som skal til i vår bedrift slik at dette etterleves. Jeg kjenner til flere bedrifter der de har systematikken og kompetansen på plass om for eksempel avvikshåndtering, men mangler de riktige holdningene slik at avvik faktisk meldes. Gjerne da organisasjonen ikke orker da det betyr mye styr for ledelsen. Eller at ansatte melder, men det skjer ikke noe.

Ved gjennomføring av revisjon må en innom alle tre områder:

  • Har vi de riktige prosedyrene og systematikken som er tilpasset våre behov?
  • Har alle ansatte og alle leder god nok kompetanse til å etterleve systemene?
  • Har vi de riktige holdningene i vår organisasjon slik at systematikken faktisk etterleves?

 

Dersom du opplever dette som et vanskelig arbeid å nøste i, er det bare å ta kontakt med oss for bistand. Mange ganger kan det være klokt å hente inn nøytrale eksterne. Det er ikke alltid like lett å se sine egne styrker og svakheter.

Kontakt oss gjerne på kurs@arbeidsmiljo.no

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px