Ytringsfrihet bør finne sted

(2008)

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og er en form for ytring. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i Grunnloven § 100, som slår fast at «Ytringsfrihed bør finde Sted». De «Etiske retningslinjer for statstjenesten» behandler de ansattes forhold til ytringsfrihet i punkt 3.3: «Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til samfunnet og den enkelte. Statsansatte omfattes av den samme grunnleggende ytringsfriheten som enhver annen innbygger, jf. Grunnloven § 100. Det gjelder også på felter som har direkte tilknytning til virksomheten den statsansatte arbeider i. Av hensyn til allmennhetens krav på innsyn og informasjon, er det viktig at statsansatte med sin sakkunnskap har adgang til å formidle et kritisk og kompetent perspektiv i samfunnsdebatten. Statsansatte må også ha anledning til å uttale seg på eget fagfelt, selv om lojalitetsplikten til virksomheten her kan sette noe snevrere grenser for ytringsfriheten.» Arbeidsmiljøloven § 2-4 slår fast at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Retten til å varsle om slike forhold må likevel avveies mot den lojalitetsplikten som følger av arbeidsforholdet.

Personvern og cookies