YS vil ha diskrimingeringsombud

Tekst: Morten Dahl (2000)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) vil at det skal opprettes et felles diskrimineringsombud, som skal ta seg av saker i arbeidslivet som også omfatter funskjonshemmede, homofile og innvandrere.

Det er i forbindelse Barne- og familiedepartementets høringsuttalese om den nye likestillingsloven at YS ønsker vil opprette et diskrimineringsombud. Et slikt ombud, skal i følge YS, ikke bare se på likestilling i forhold til kjønn, men også diskriminering i arbeidslivet grunnet etnisk opprinnelse, seksuell legning og funksjonshemming.

Sverige foran

I Sverige har man allerede vedtatt fire lover mot diskriminering, og hver av lovene har sitt eget ombud. I Norge er yrkestakergruppen delvis beskyttet mot diskriminering gjennom likestillings-, arbeidsmiljø- og straffeloven.

”Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering yter juridisk bistand på ulike måter”, heter det fra YS, og fortsetter: ”Det finnes imidlertid ikke tilsvarende lavterskeltilbud til juridisk bistand og beskyttelse for verken funskjonshemmede eller homofile”. Den svenske modellen har blitt kritisert fordi det kan føre til en svekkelse av ombudsordninge med å ha fire ulike ombud for etnisk, seksuell, kjønn og seskuell diskriminering.

Samordne fagmiljøene

YS vil derfor at det skal være ett norsk diskriminineringsombud som kan bestå av flere fagavdelinger under seg. ”På denne måten kan man samordne de ekstisterende fagmiljøene som ligger hos Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering, samtidig som det bygges opp ny kompetanse når det gjelder funskjonshemmedes og homofiles situasjon.

Personvern og cookies