Yrkespassive perioder

(2000)

Etter 20 år er det bare om lag 10 prosent av sykepleierne her i landet som er gått over i andre yrker. Og de fleste ”nye” yrkene er knyttet til helse- og sosialsektoren. Det er sykepleiernes omfattende deltidsjobbing og en tendens til yrkespassive perioder som framstår som den viktigste årsaken til sykepleiermangelen her i landet.

Det går fram av en rapport forsker Bente Abrahamsen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har gjort.

Hun mener ut fra sine funn at det er viktigere å fokusere på sykepleiernes bruk av deltid framfor å studere yrkesavgang dersom hensikten er å bedre personellsituasjonen i helse- og omsorgssektoren.

Et annet sentralt funn er at sammenhengen mellom sykepleiernes arbeidsvilkår og avgang fra yrket er svak. Ettersom de fleste går over til andre yrker innen samme sektor og som krever utdanning utover sykepleierutdanningen, synes det som om at faglig interesse og økte ambisjoner på egne vegne er sentrale faktorer.

Men Abrahamsen understreker at den utstrakte deltidsjobbingen og tendensen til yrkespassive perioder, kan knyttes til arbeidsvilkårene. Dette mener ISF-forskeren må undersøkes nærmere.

Personvern og cookies