Yrker med høy utdanning øker mest

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Tallet på sysselsatte i akademiske yrker stiger stadig. Tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse for forrige år viser at lederyrkene, de akademiske yrkene og høgskoleyrkene har størst økning i andelen sysselsatte, mens det er nedgang i de andre hovedgruppene av yrker.
Privat virksomhet domineres av menn, mens kvinner utgjør majoriteten av de sysselsatte i offentlig virksomhet.

Flest menn
Noe av den samme fordelingen finner man i lederyrkene og innenfor høgskole- og akademiske yrker. Menn dominerer i privat sektor, mens det er flere kvinner enn menn i akademiske yrker og høgskoleyrker i offentlig sektor. Men i lederyrkene er menn i flertall også her, selv om kvinneandelen er langt høyere enn i privat virksomhet. 63 prosent av alle sysselsatte i privat sektor er menn, i offentlig virksomhet er to av tre ansatte kvinner. Det er fortsatt svært stor forskjell på manns- og kvinneyrker her til lands. Det ser ikke ut til at yrkesvalget blant unge kvinner i dag er særlig annerledes enn det var for deres mødre, skriver SSB i sine kommentarer til undersøkelsen.

Velger tradisjonelt
Yrker som butikkmedarbeider, sykepleier, hjelpepleier og lærer er mest utbredt blant unge kvinner. Men et tradisjonelt kvinneyrke som rengjører velges av færre yngre kvinner nå enn før. Det samme gjelder sekretæryrket. Den største yrkesgruppen blant unge menn er IT-relaterte yrker, deretter kommer håndverksfag som tømrer og snekker. For middelaldrende menn dominerer tømrer- og snekkeryrkene, så kommer IT. Blant de eldste er håndverksfag og lærer og bonde de vanligste yrkene. 43 prosent av kvinne jobber deltid, mot 11 prosent av mennene. Yrker med høy deltidsandel er også typiske kvinneyrker, slik som rengjøring med 67 prosent deltid, butikkmedarbeider og hjelpepleier. Men kvinnelige lærere og sykepleiere jobber i stor grad heltid. Menn jobber stort sett heltid uansett yrke.

Personvern og cookies