YL-merking avvikles

(2005)

Fra 1. juli 2005 vil kravet om YL-merking oppheves. YL-merking er en ordning med merking av kjemikalier, stoffer og stoffblandinger som inneholder organiske løsemidler. LO beklager meget sterkt at ordningen ikke bevares, noe som hadde vært mulig å få til som unntak etter EØS-avtalen.
YL-merking er et særnorsk system som i vesentlig grad har bidratt til at yrkesaktive som bruker produkter med organiske løsemidler får informasjon om faren for løsemiddelskader. Den har sørget for at det på en enkel måte er mulig å velge de produktene som representerer minst fare, understreker LO i et brev om saken til Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). Siden YL-forskriften ble innført i Norge i 1982 har det vært en betydelig nedgang i rapporterte løsemiddelskader og det er dokumentert en nedgang i eksponering for løsemidler på norske arbeidsplasser. DAT mener at denne forskriften har bidratt vesentlig til denne positive utviklingen. Det finnes ikke noen tilsvarende merkeordning i dag innen EU. Forslaget om opphevelse av YL-forskriften, som er sendt på høring, tilrettelegger for en markedsbasert ordning hvor YL-tall fortsatt ventes å være et enkelt og praktisk verktøy. Men det vil ikke være noe myndighetskrav om slik merking etter 1. juli 2005. YL-tallet kan ikke stå på selve fareetiketten, men må plasseres andre steder der produsenter eller importører finner det hensiktsmessig. Arbeidsmiljø nr. 3- 2005
Personvern og cookies