Voldsomt ulykkesøkning

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Etter først å ha sendt ut en pressemelding om relativt få dødsulykker i arbeidslivet i løpet av første halvår 2003, måtte Arbeidstilsynet (AT) senere i sommer sende ut en ny melding med en langt dystrere statistikk. Da hadde ulykkestallene økt fra 17 til 30 døde på bare halvannen måned.

Det er særlig landbruket som har vært utsatt, inntil midten av august var det registrert 11 dødsulykker i denne næringen. Det er mer enn dobbelt så mange som i hele fjor da fem omkom.

– Vanlige situasjoner
– Vi kan ikke peke på spesielle årsaker til økningen i sommer, det ser ut til å være tradisjonelle ulykker forårsaket av uoppmerksomhet og uaktsomhet, sier seksjonsleder Jens Brynestad i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). Brynestad peker på at de fleste ulykker skjer i situasjoner som oppleves som helt vanlige og trivielle av den det gjelder. Nettopp derfor tas det heller ikke spesielle forholdsregler. Det skjer svært sjelden uhell der ulykkespotensialet er stort. – Noe av det viktigste innen det forebyggende arbeidet er å få arbeidstakerne til å gjenkjenne sin arbeidssituasjon som farlig. På våre nettsider har vi en spalte som heter Hvordan skjer ulykkene? Hensikten med den er blant annet å vise at de aller fleste ulykker skjer under arbeid som ikke oppleves som spesielt risikobelastet. Seksjonslederen liker ikke uttrykket hendelig uhell. Han mener at alle ulykker kan unngås. En grundig sjekk vil alltid føre til at årsaksforholdet blir avdekket.

Trafikkulykker
Ved siden av ulykker innen landbruket dominerer transportulykker, særlig rene trafikkulykker. Både innen transportsektoren og andre næringer har det vært sju – åtte ulykker med store kjøretøy i løpet av dette året, mest utforkjøringer. Store lastebiler, tankbil, buss og betongbil har vært involvert. Brynestad ser ikke bort i fra at det kan være store mørketall på dette området. Svært mange slike ulykker, særlig ved arbeidsreiser og persontransport i forbindelse med arbeidsoppdrag blir registrert som rene trafikkulykker av politiet og ikke satt i forbindelse med arbeidslivet. – Det er først og fremst trafikkmyndighetene som kan gjøre noe for å hindre slike ulykker, men når det gjelder lastebiler og tilsvarende kan Arbeidstilsynet se på forhold som organisering av arbeidet, arbeidstider og tilsvarende.

Bygg og anlegg
Et markert lyspunkt finnes i den dystre statistikken, det har vært få dødsulykker (tre hittil) i bygg- og anleggssektoren som tradisjonelt er svært ulykkesbelastet. – Vi hadde en aksjon innen denne sektoren i sommer, som avslørte svært graverende forhold med manglende stillaser og sikring på en lang rekke byggeplasser. Mange byggeplasser måtte vi stenge inntil forholdene var utbedret. Men heldigvis har ikke disse tilstandene resultert i fallulykker hittil i år. Arbeidstilsynet har kjørt en rekke kampanjer rettet mot ulykkesutsatte næringer de siste årene, blant annet innen jord- og skogbruk og bygg og anlegg. Etter perioder med intensive kampanjer har ulykkestallene gått ned. – Det virker som om det har en forebyggende effekt, men slik ulykkesutviklingen har vært i landbruket i år, ser det ut til at vi må holde et kontinuerlig press mot de enkelte næringer, ellers øker ulykkestallene igjen.

Personvern og cookies