Voldsom økning i sykepengeutbetalingene

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Sykepengeutbetalingene har økt voldsomt det siste året, det viser de foreløpige tallene for 2002 fra Rikstrygdeverket. Utbetalingene har økt 9,2 prosent siste år til svimlende 25,9 milliarder kroner.

Trygdeetaten betalte ut nesten 226 milliarder kroner til alderspensjoner, sykepenger, uførepensjoner og forskjellige andre trygdeordninger i fjor. Mer enn 1,2 millioner mennesker lever til en hver tid av utbetalinger som kommer fra trygdeetaten.

28 millioner dager
Alt ser ut til å stige på årsstatistikken til Rikstrygdeverket, bortsett fra andelen alderspensjonister som har gått litt ned med 0,4 prosent. Utgiftene har likevel økt med 5,8 prosent. Tallene for sykefravær for 2002 er ikke klare ennå, men det kan i hvert fall slås fast at det har vært en formidabel økning i sykepengeutbetalingene. Nå gikk nesten 26 milliarder kroner i denne potten, mot 23,7 milliarder i 2001. En del av økningen skyldes at inntektsgrunnlaget blant sykepengemottakerne har økt, men det er grunn til å tro at en god del skyldes økning i sykefraværet også. Erstattede sykepengedager har økt med 5,1 prosent siste år, vi var syke i til sammen over 28 millioner dager i fjor.

Flere unge uføre
Antall uførepensjonister i prosent av befolkningen har steget med 2,4 prosent fra 2001 til 2002. Økningen har vært lik for begge kjønn. Den har vært størst i aldersgruppen 55 til 59 år, det gjelder særlig for menn. Det har også vært en stor økning for de yngste aldersgruppene fra 18 til 24 år noe som er særlig bekymringsfullt. Her er den største andelen kvinner. Aldersgruppen 25 til 34 år har hatt en nedgang. Det er kommet 4,5 prosent flere nye uførepensjonister siste år sammenlignet med foregående år. Nå er litt over hver tiende nordmann uføretrygdet, året før var prosentandelen 10. I rene tall var det 292.000 personer som mottok uførepensjon ved siste årsskifte, 624.000 var alderspensjonister og om lag en halv million mennesker mottok sykepenger, rehabiliterings- og attføringspenger. I tillegg kommer statspensjonister og utbetalinger til barnetrygd.

Alderspensjoner dyrest
Langt det største beløpet går til alderspensjonister med 72,7 milliarder kroner, det tilsvarer en andel på 39 prosent av trygdeetatens utbetalinger. På annen plass kommer uførepensjonistene med 38,6 milliarder kroner, det vil si 20,7 prosent. Sykepengene representerer nesten 14 prosent av utgiftene med sine nesten 26 milliarder kroner. Andre ordninger innen helsevern, slik som syketransport, legemidler, legerefusjon med mer koster nærmere 20 milliarder kroner.

Personvern og cookies