Virksomhetene trenger arbeidskraft

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Vi trenger en ny offensiv for å inkludere flere i arbeidslivet, sier Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. 

Til tross for generelt gode tider på arbeidsmarkedet og synkende arbeidsledighet, er under halvparten av personer med nedsatt funksjonsevne i jobb, melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Regjeringen har derfor hatt et forslag om å lovfeste en aktivitets- og redegjørelsesplikt knyttet til etnisitet, religion og funksjonsevne ute til høring.

Hindringene sitter i hodet
Regjeringen foreslår å innføre aktivitets- og rapporteringsplikt i den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og i den eksisterende diskrimineringsloven. Aktivitetsplikt betyr at man skal jobbe målrettet, planmessig og aktivt med å iverksette tiltak for å oppnå likestilling og hindre diskriminering, mens rapporteringsplikt er en plikt til å rapportere om de tiltakene man setter i gang. – Her stilles det krav til arbeidsgivere, både offentlige og private, om å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og å hindre diskriminering, poengterer statsråden. Arbeidsgivere skal årlig rapportere om status og tiltak. Kravet gjelder arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte. – Det største hinderet for inkludering sitter kanskje i omverdenens hoder. Vi har alle fordommer, men vi behøver ikke å la dem styre våre beslutninger. En inkluderende personalpolitikk handler om å sørge for at man har systemer og rutiner som sikrer reell likebehandling, poengterer Hanssen.

Personvern og cookies