Vil sosial dumping til livs

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Oslo tingrett har slått fast at Verkstedsoverenskomsten 2006-2008 for skips- og verftsindustrien skal allmenngjøres.

En slik allmenngjøring ses på som et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping ved at den sikrer utenlandske arbeidere i uorganiserte bedrifter de samme minimumsnivåene for lønns- og arbeidsvilkår som deres norske kolleger.

Fastsetter minstenivå

Det var i oktober 2008 at Tariffnemnda vedtok en forskrift om allmenngjøring i verftsindustrien, etter en begjæring fra LO og Fellesforbundet. Forskriften fastsetter minstenivået for lønns- og arbeidsvilkår for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører arbeid innen produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien over hele landet. Vedtaket førte til at ni verft anla sak mot staten ved Tariffnemnda, for å få forskriften kjent ugyldig. NHO og Norsk Industri fungerte som partshjelpere for verftene, mens LO og Fellesforbundet var parts-hjelpere på statens side.

Staten frifunnet

Arbeidsgiversiden hevdet at Tariffnemndas vedtak var ugyldig og i strid med EØS-retten. NHO mente at den fremlagte dokumentasjonen ikke ga grunnlag for allmenngjøring, og at det generelle bildet er at det er ordnede lønns- og arbeidsforhold i bransjen. Norsk Industri var av den oppfatning at tilstanden i dag er vesentlig annerledes enn det den var da LO innhentet sin informasjon om arbeidsvilkårene ved ulike virksomheter. Oslo tingrett fant imidlertid at for-skriften om delvis allmenngjøring av verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien ikke er i strid med EØS-retten og ligger innenfor allmenngjøringsloven. Staten ved Tariffnemnda ble frifunnet og tilkjent saksomkostninger. Det samme ble statens partshjelpere.

Personvern og cookies