Vil kartlegge alkohol- og rusmiddelbruk

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Spyttprøver skal avsløre bruk av alkohol og andre rusmidler i arbeidslivet. 

Folkehelseinstituttet etterspør bedrifter som kan tenke seg å delta i et prosjekt hvor spyttprøver vil avsløre om arbeidstakeren er alkohol- eller ruspåvirket.
I 2008-9 gjennomførte Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning, et mindre forprosjekt for å undersøke bruken av alkohol og andre rusmidler i arbeidslivet.  Les mer her
De to instituttene er nå i full gang med et oppfølgingsprosjekt som er planlagt å inkludere ca 3000 deltagere. Bedrifter som er interessert i å delta i en slik undersøkelse kan kontakte Folkehelseinstituttet. (Se kontaktinformasjon)

Spyttprøve
Ved hjelp av en enkel spyttprøve skal det undersøkes om arbeidstakere nylig har inntatt større mengder alkohol og dermed kan være påvirket eller i bakrus på arbeidsplassen. Prøven viser også om arbeidstakeren nylig har brukt rusmidler eller sløvende legemidler som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko og/eller påvirke produktiviteten.
Spyttprøven tas ved å plassere en pinne med en liten svamp under tungen i 5 minutter. Imens fyller deltageren ut et spørreskjema. Den avgitte spyttprøven vil bli analysert med sikre og pålitelige analysemetoder.

Frivillig og anonymt
Deltakelse i undersøkelsen er frivillig og anonym. Det vil altså ikke være mulig å spore funn av alkohol, nedbrytningsprodukter av alkohol, andre rusmidler eller legemidler tilbake til enkeltpersoner. Deltagende bedrifter vil også bli anonymisert. Bedriftene vil kunne få tilbakemelding om de totale resultatene innen bedriften, med unntak av små bedrifter der resultater per bransje vil bli sammenstilt. Bedriftene vil ikke kunne få noen opplysninger om deltagere som har rapportert eller viser analysefunn på rusmidler eller nikotin.

Fokus på rusrelatert fravær
Denne undersøkelsen vil fokusere mer på rusrelatert fravær enn forprosjektet. I tillegg blir det inkludert analyser av nikotin og spørsmål om bruk av tobakk og nikotinprodukter.
Representanter fra Folkehelseinstituttet vil besøke bedriftene som melder sin interesse og orientere nærmere om undersøkelsen. De vil sammen med ledelsen, arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte diskutere hvordan en slik undersøkelse kan gjennomføres. For at flest mulig ansatte i bedriften skal ønske å delta, er Folkehelseinstituttet opptatt av at alle blir godt informert om prosjektet.
Studien finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kontaktinformasjon:
Hallvard Gjerde tel. 21077953 (Hallvard.Gjerde@fhi.no)
Hilde Erøy Lund tel. 21077862 (HildeMarieEroy.Lund@fhi.no)
Asbjørg Christophersen tel. 21077860 (Asbjorg.Christophersen@fhi.no)
Inger Synnøve Moan tel. 22340441 (ISM@sirus.no)

Personvern og cookies