Vil jobbe lengre

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Norske arbeidstakere ønsker å holde på lengre i arbeidslivet enn tidligere. Nå svarer flertallet at de kan tenke seg å gå av med pensjon når de er 62 år, mot 61 år i 2003.

Dette og en rekke andre holdinger til eldre og arbeidsliv fremgår av undersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer 2004 som MMI har laget på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Tall fra Rikstrygdeverket viser enda mer oppløftende resultater, de opererer med en forventet pensjonsalder for dagens 50-åringer på noe over 63 år. Da er AFP og uførepensjon regnet med. Andre resultater fra SSPs undersøkelse er at begrepet eldre arbeidstaker stort sett bare eksisterer i de yngres bevissthet. Flertallet av de over 60 år tror ikke at arbeidsgiveren deres anser dem som eldre i arbeidslivet. Yrkesaktive sett under ett mener at vi er eldre når vi fyller 56 år, svaret var 55 år i fjor. Lederne derimot mener at de over 52 år er eldre. Lederne er også spurt om andre holdninger til seniorer. Det viser seg at norske ledere helst vil ha en arbeidstaker som både er ung og erfaren. Det samme svarte norske ledere i 2003, da SSP for første gang la frem Norsk seniorpolitisk barometer. På spørsmål om arbeidsglede viser det seg at det er de aller eldste arbeidstakerne som i størst grad gleder seg til å gå på jobb. Av de over 60 år, gleder hele 86 prosent seg til jobben. Dette er en økning på nesten 20 prosentpoeng fra i fjor. Av hele arbeidsstyrken sett under ett er det 73 prosent som gleder seg til å gå på jobb. Hele 34 prosent kan tenke seg å jobbe etter at de har rett til å gå av, denne holdningen er mer utbredt med økende alder. Undersøkelsen viser også at det foregår en god del diskriminering av eldre i arbeidslivet, blant annet svarer to av tre ledere at de har opplevd at yngre arbeidstakere foretrekkes når ny teknologi eller nye arbeidsmetoder blir innført.

Personvern og cookies