Vil ha regler for mobilstråling

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Post- og teletilsynet (PT) mener det er behov for norske retningslinjer for stråling fra mobiltelefoner og basestasjoner, gjerne i form av en forskrift. Det finnes ingen nasjonal forskrift i dag som angir hvor stor grad av eksponering mennesker bør utsettes for.
Bakgrunnen for PTs utspill er den pågående debatten om sammenhengen mellom stråling og helseskader hos mennesker. Det er dokumentert at stråling ved tilstrekkelig høye nivåer kan gi skadelige helseeffekter.

Sender radiobølger
Mobiltelefonen er i virkeligheten en radiosender som sender ut radiobølger, skriver Post- og teletilsynet. Radiobølgene inneholder energi som kan forårsake oppvarming av kroppsvevet. Blir oppvarmingen for stor, kan det resultere i helseskader. Det finnes internasjonale retningslinjer for eksponering, i disse normene er det lagt inn betydelige sikkerhetsmarginer. De internasjonale normene overskrides ikke ved bruk av mobiltelefon, men til forskjell fra basestasjonene i mobilnettet holdes mobiltelefonen tett inn til kroppen og eksponeringen blir lokal. Feltstyrken i nærheten av hodet blir betydelig høyere enn hva man normalt utsettes for i nærheten av en basestasjon, men i motsetning til basestasjoner som sender kontinuerlig, sender mobiltelefonene stort sett bare under samtale.

Begrens bruken
Resultater av forskning på slik eksponering spriker i alle retninger. Verdens helseorganisasjon (WHO) har derfor satt forskning på mobiltelefon på dagsorden. I løpet av tre til fire år håper WHO å kunne si noe om eventuell helserisiko forbundet med bruk av mobiltelefoner. Post- og teletilsynet mener at både myndigheter, operatører og produsenter av utstyr har et ansvar for befolkningens sikkerhet. Etter innføring av et nytt direktiv i 1999 blir det krevd testing av terminalutstyr, som også omfatter mobiltelefoner, i henhold til internasjonale grenseverdier (SAR-testing). Foreløpig er det beste forbrukerne kan gjøre i tillegg til å anskaffe utstyr med lave strålingsverdier, å sørge for kortest mulig samtaletid og bruke SMS-meldinger i størst mulig grad, fordi mobiltelefonen da holdes lenger unna kroppen.

Personvern og cookies