Vil ha ny giv for seniorene

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Myndighetene og partene i arbeidslivet vil satse på et nytt krafttak for å få høyere yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere. I slutten av oktober gikk startskuddet for en felles kampanje med bred oppslutning fra alle parter. 

Informasjonskampanjen settes i gang som en del av en treårig strategiplan, utarbeidet av Senter for seniorpolitikk (SSP). Hovedmålsettingen er klar nok, i tillegg til å arbeide for å få seniorene til å stå lenger i arbeidslivet, skal skytset rettes mot virksomhetene og deres innsats på det seniorpolitiske området i tillegg til resten av samfunnet.

Balansekunst
– Vi har et usedvanlig godt utgangspunkt for denne kampanjen, fordi SSPs målinger av seniorpolitiske holdninger i høst viser at arbeidstakere flest ønsker å gå av senere enn før. Nå synes flertallet at 63 år er en passende pensjonsalder, mot 62 år i fjor, sa en engasjert direktør for Senter for seniorpolitikk, Åsmund Lunde. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som fikk overrakt strategiplanen av Lars Chr. Berge, NHO samt leder for styret i SSP, opplyste at regjeringen har satt av 3 millioner kroner årlig til den treårige kampanjen for å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet. Men statsråden la ikke skjul på at satsingen vil kreve en del balansering, blant annet må vi ha et pensjonssystem som klarer å gjøre to ting samtidig. Både ta vare på dem som ønsker å gå av med verdighet etter mange år i yrkeslivet og sørge for økonomiske incentiver som oppmuntrer dem som kan og vil, til å fortsette å jobbe etter 40 års opptjening. Dessuten må vi se på lovverket og vurdere å heve aldersgrensene i arbeidsmiljøloven.

– Behold AFP
Hanssen pekte også på utviklingen i befolkningen, nå er det dobbelt så mange ledige stillinger som ledige arbeidstakere, til tross for at vi har minst 100.000 arbeidsinnvandrere i landet. Det er ingen tvil om at de bedriftene som kommer til å lykkes i fremtiden, er de som klarer å rekruttere ny arbeidskraft. Dette vil kreve at vi tenker nytt på dette området. LO-leder Roar Flåthen var helt enig i at seniorene er en ressurs for arbeidslivet, men han minnet også forsamlingen på at AFP-ordningen med mulighet for å gå av etter fylte 62 år, er svært viktig for LO. Flåthen tror på holdningsskapende arbeid. I den forbindelse trakk han frem «den gode samtalen», der eldre arbeidstakere blir møtt med et tydelig ønske om at de fortsetter i jobben sin, samtidig som det skal være full aksept for å gå av med AFP for dem som ønsker det. For øvrig har LO-lederen god tro på at kampanjen vil lykkes, blant annet fordi den bygger på trepartssamarbeidet som har vært en suksessmodell i norsk arbeidsliv på mange områder.

Vinn vinn-situasjon
Informasjonskampanjen har fått logoen VinnVinn, noe som avspeiler troen på at dette er noe alle vil vinne på, både arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet. Det er disse som er målgruppene for kampanjen. Det er satt tre hovedmål mot 2011, det første er at det skal oppnås en klar og målbar tendens mot høyere yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere i dette tidsrommet. Videre skal flertallet av norske virksomheter arbeide med seniorpolitiske tiltakmot 2011 og innenfor denne perioden skal det også være en økt seniorpolitisk bevissthet i samfunnet, arbeidslivet og hos den enkelte. Strategiplanen peker på satsningsområder, foreslår tiltak og lister opp forutsetninger for å lykkes. Det er styret for Senter for seniorpolitikk som har tatt initiativ til planen.

Personvern og cookies