– Vil ha flere i arbeid

Tekst og foto: Grethe Ettung (2008)

 

– Arbeid er sunt, og vi trenger helsefremmende arbeidsplasser, hevder Liv Overaae, spesialrådgiver i KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.  

– KS vil øke andelen som starter med yrkesrettet attføring i sykmeldingsperioden, og få flere med redusert funksjonsevne over i arbeid, fastslår Overaae. 70.000 personer står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer. – Vi trenger en oppfølging av sykmeldte som gir en raskere avklaring, fortsetter hun, og viser til dialogmøter på arbeidsplassen hvor arbeidsgiver og den ansatte sammen kan komme fram til tilfredsstillende løsninger.

IA-plasser, permisjoner og vikariater
IA-plasser er et av flere mulige tiltak. IA-plasser er utprøvingsplasser i IA-virksomheter. – Vi mener denne ordningen egner seg godt for arbeidstrening, utprøving og avklaring for personer med redusert funksjonsevne som ønsker å prøve seg i et annet yrke, sier Overaae. IA-virksomhetene kan bidra til at færre faller ut av arbeid og at flere uten arbeidsforhold kommer i arbeid. – Utdanningspermisjon og – vikariat er et annet tiltak som kan medvirke til at arbeidstakere blir stående lenger i jobb gjennom oppdatering eller tilføring av ny kompetanse. Samtidig kan arbeidssøkere som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet få prøve seg i arbeid gjennom et utdanningsvikariat. Ordningen vil i første omgang fungere som en forsøksordning, og ut 2009 vil det være anledning til å bruke ordningen i Oppland, Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane, samt Møre og Romsdal.

Tilretteleggingsgaranti
Tilretteleggingsgaranti er en ordning som skal bidra til økt yrkesdeltakelse for personer med redusert funksjonsevne. Ordningen ble landsdekkende fra 2008. – Personer med redusert funksjonsevne vil få et garantibevis fra NAV som skal sikre at de får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging innen en bestemt tid. Det gjelder både fysiske lidelser, og bistand og oppfølging ved psykiske lidelser, opplyser Overaae. Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver i IA-virksomheter som kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for. – Skal vi greie å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen i arbeidslivet, er tilrettelegging av arbeidet og individuell tilpasning et av hovedgrepene, mener Overaae.

Personvern og cookies