Vil forlange ID-kort i bygg og anleggsbransjen

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Bruk av identitetskort og lister over ansatte i bygg- og anleggsbransjen skal bli viktige virkemidler for å få bukt med usunne forhold i denne næringen.

Tilsynsmyndighetene tror dette vil være hensiktsmessig for å bedre HMS-tilstanden, og får støtte av arbeidstakerorganisasjonene og bransjen selv. Forslaget er fremmet etter en endring i arbeidsmiljøloven i fjor som gir adgang til å pålegge bruk av ID-kort og oversiktslister for arbeidstakere i bransjer der dette er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Bestemmelsen skal inn i den nye Byggherreforskriften. Både bransjen og myndighetene mener at et krav om ID-kort og oversiktslister over ansatte vil motvirke svart arbeid og ulovlig arbeidskraft. Det blir også vanskeligere for useriøse aktører å få oppdrag på bygg- og anleggsplasser. Kjell Erik Bogen i Fellesforbundet advarer likevel mot å ha alt for store forhåpninger. – Vi frykter at de som vil omgå bestemmelsene klarer det. Selv om en bedrift har alle papirer i orden når den skal registrere seg og sine arbeidstakere, kan den drive med snusk neste dag. De færreste byggeplasser er hermetisk lukket. Men en slik ordning vil sikkert bidra til at det blir enklere for de større entreprenørene å sile ut useriøse underentreprenører.

Nettbasert løsning
For å sikre rask og effektiv kontroll, mener Bogen at ID-kortet må kobles opp mot sentrale registre, slik som Arbeidstakerregisteret og register for utenlandske arbeidstakere ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Han berømmer de offentlige myndighetene som har arbeidet med denne saken, han har aldri opplevd et så godt samarbeid noen gang. Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT), som har fremmet forslaget, går inn for at ID-kortet inneholder opplysninger om navn, fødselsdato og fotografi av innehaveren for lettere å kunne kontrollere at vedkommende er riktig person. Videre skal det ha navn på arbeidsgiver eller enkeltmannsforetak og navn på utsteder av kortet. DAT går ikke inn for at ID-kortet skal inneholde organisasjonsnummer, men det ønsker LO og Fellesforbundet. Det vil gjøre det lettere å føre kontroll med firmaopplysningene.

Unnlatelse straffbart
Å unnlate å ha ID-kort eller oversiktslister over alle ansatte bør være straffbart. Alle som befinner seg på en bygg- eller anleggsplass skal ha plikt til å vise frem kortet etter forlangende fra overordnede, verneombud og offentlig myndighet. I sitt høringssvar i forbindelse med ny byggherreforskrift går Fellesforbundet og LO også inn for at hovedtillitsvalgte skal kunne kontrollere kortene. DAT foreslår at kortene skal ha en gyldighet for den enkelte bygg- eller anleggsplass, eller i inntil fem år. Arbeidstilsynet går inn for at kortene utstedes av koordinator på byggeplassen, men arbeidstakerorganisasjonene mener at dette bør være et klart arbeidsgiveransvar. – Dette skal ikke være et byggplasskort, men en tillatelse til å operere i bransjen, presiserer Bogen. Forslaget er fremmet i forbindelse med prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen», som er et samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og fem direktorat, blant annet Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). Arbeidsmiljø nr.4 – 2005

Personvern og cookies