– Vil bekjempe sosial dumping

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Det var høy aktivitet i Arbeids- og sosialdepartementet de siste ukene før regjeringen Bondevik gikk av. Allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping, og fire forslag ble sendt ut til høring.

Det viktigste forslaget er å gi berørte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår i virksomheter som er omfattet av allmenngjøringsvedtaket. Videre foreslås det at byggherreansvaret utvides ved at byggherren må ta inn en klausul i kontrakter med underleverandører om at alle arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringen, samt et forslag om tvisteløsning og fortsatt allmenngjøring.

Fagforeningene
– Betyr dette at myndighetene nå spiller på lag med de store fagforeningene, slik som Fellesforbundet som lenge har ønsket en bestemmelse om en slik innsynsrett? – Jeg vet ikke hvem vi spiller på lag med, det er ikke avgjørende i denne saken. Hensikten er å bekjempe sosial dumping, det er årsaken til at vi la frem fire forslag for å gjøre allmenngjøringsordningen mer effektiv, sier tidligere statssekretær Helge Eide. Han presiserer at en eventuell innsynsrett må utformes slik at viktige personvernhensyn blir ivaretatt. – Hva med arbeidsgiverne, taler dere ikke arbeidsgiverorganisasjonene midt i mot med dette forslaget, de har ikke vært særlig begeistret for en slik innsynsrett? – Det stemmer at arbeidsgiversiden har vært sterkt kritisk til innsynsrett. Det er kommet klart frem i innspill fra den kanten. Men departementet har ikke tatt stilling til en eventuell innsynsrett i og med dette forslaget, vi peker på argumentene for en slik rett, blant annet i forbindelse med sanksjonsmuligheter. Hva som skjer med saken vil blant annet avhenge av resultatene av høringen. Uansett blir det Stoltenberg-regjeringen som skal avgjøre dette, sier den tidligere statssekretæren.

Skal ha minstelønn
Rent konkret medfører vedtakene om allmenngjøring at det ikke er lov til å betale faglærte bygningsarbeidere mindre enn en minstelønn på 126 kroner i timen i det området vedtaket gjelder. Ufaglærte har krav på minst 115 kroner timen. I tillegg kommer det en del bestemmelser om arbeidstid, overtid, kost og losji osv. Det er gjort to vedtak om allmenngjøring i tariffnemnda det siste året. Den ene, som omfatter bygningsarbeidere i Oslo-regionen gjelder byggeplasser i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold. Dette vedtaket gjelder til 30. april 2006 når tariffavtalen for byggfagene går ut. Videre er det laget en elektrooverenskomst som gjelder i Oslo og Akershus. LO har også begjært allmenngjøring i Hordaland, men den saken er foreløpig ikke avgjort. Helge Eide opplyser at det er opp til partene i arbeidslivet å fremme ytterligere forslag om allmenngjøring av tariffavtaler. Bakgrunnen for forslagene er innspill og synspunkter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i forbindelse med evaluering av ordningen. Dette er nå samlet i fire punkter som er sendt ut på høring, blant annet til arbeidslivets parter, med høringsfrist 22. desember.

Kritisk blikk
Rådgiver Kjell Skjervø i Fellesforbundets forhandlingsutvalg er positiv til at departementet foreslår innsynsrett. Men han synes ikke forslaget går langt nok. – Allmenngjøring krever at tilfeller av sosial dumping dokumenteres av dem som begjærer allmenngjøring. Det vil si oss. Men vi har ikke innsynsrett i verken arbeidskontrakter, lønnsslipper eller timelister. Så hvordan skal vi da bevise at sosial dumping foregår? Enten må lovens krav om dokumentasjon av sosial dumping avvikles fullt og helt, eller så må tillitsvalgte få generell innsynsrett i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier Kjell Skjervø til Magasinet for fagorganiserte. Arbeidsmiljø nr.7 – 2005

Personvern og cookies