Vil begrense ufrivillig deltid

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Stortinget bevilger 25 millioner kroner til forsøk som kan styrke mulighetene for de som ønsker økt stilling.

-Regjeringen ønsker å få ned omfanget av ufrivillig deltid i Norge. Vi håper at forsøkene som nå settes i gang kan bidra til at flere får så stor stillingsandel som de ønsker, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Stor andel undersysselsatte
Nesten 70 000 personer oppgir at de er undersysselsatt, og at de ønsker å jobbe enten i en større stillingsandel eller i full stilling. Problemet er spesielt stort for de som over lang tid ikke har fått jobbe så mye som de ønsker. Det er flest kvinner som er undersysselsatt.

Virksomhetene kan søke midler
Stortinget har for 2011 bevilget 25 millioner kroner til forsøk som kan bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid og styrke muligheten for de som ønsker økt stilling. I denne sammenheng lyses det nå ut midler som virksomheter og bedrifter kan søke på. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i samarbeid med Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk – behandle søknadene.

Økt fleksibilitet og kompetanse
Pengene som nå lyses ut kan blant annet brukes til tiltak innenfor endret organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraften og endret/utvidet bemanning. Det er også mulig for virksomhetene å søke om midler til utvikling av kompetanse for enkeltpersoner.

Søknadsfrist og utlysning
Søknadsfristen er satt til 15. august 2011. Alle søknadene skal sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

For nærmere informasjon, se utlysning på hjemmesidene til Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox http://www.vox.no/ufrivilligdeltid

Personvern og cookies