Viktig bok om destruktive krefter i arbeidslivet

(2002)

Den folkelige omgangen med begrepet psykopat

er denne bokas største utfordring. Fagkonsulenten redegjør selv for valget av begrepet «psykopat» i oversettelsen som dekkende for «den som utøver psykisk vold». Mangelen på alternative begreper kan virke forflatende på bokas meningsinnhold. Og det er synd, for dette fremstår som en viktig bok for å belyse destruktive krefter både i arbeidslivet og i den private sfære. Forfatteren kommer med mange eksempler for å vise at psykisk vold er like grov og skadelig som fysisk vold, men dessverre mye lettere å skjule. Tilsynelatende uskyldige kommentarer og handlinger kan romme den groveste form for nedvurdering og trakassering. I denne boka forsøker forfatteren å belyse de psykologiske mekanismene som oppstår når man kommer i kontakt med mennesker som ikke besitter empatiske evner eller plages nevneverdig av selvrefleksjon og vilje til å endre oppførsel. Slike mangler i en person betegnes ofte som psykopati, og resepten for en arbeidstaker vil i de fleste tilfeller bli: stikk!
Konflikt eller mobbing
Boka kan representere en viktig innfallsvinkel i arbeidet med mobbing på arbeidsplassen og i privatsfæren. Det er her viktig å skille mellom konflikter og mobbing på arbeidsplassen. Konflikter kan bunne i ulike prioriteringer, ulike opplevelser av situasjonen og er noe som en hver arbeidsstaker må beflitte seg på å løse på lavest mulig konfliktnivå og med en vilje til å se seg selv og sin egen rolle «utenfra». Mobbing oppfattes som en langvarig/gjentatt uønsket handling overfor en annen, oftest forbundet med ulikhet i styrkeforholdet partene mellom. Slik ser vi lederen mobbe den ansatte eller et kollegium stenge en av de andre ansatte ute. Bokas anliggende er nettopp mobbesituasjonen, og med psykopaten som den som utøver den psykiske volden. Her møter vi ulike mennesker og får innblikk i forskjellige måter å reagere på, men det som er felles er den ofte lammende følelsen av at verden med ett blir uforståelig, «rett blir galt og galt blir rett». Hva vedkommende enn prøver av strategier for å imøtekomme kravene fra en utøver av psykologisk vold, så snus dette til angrep mot personen selv. Dersom du over tid oppholder deg i et slikt spenningsfelt, hvor spillereglene hele tiden endres i din disfavør, vil du ofte forsøke å «snakke om problemet», be om et møte for avklaring, og vanskeligst av alt; be vedkommende sette seg inn i din situasjon. Dersom du får mange nok signaler om at du er udugelig vil du til slutt bli så utmattet av å slåss imot at du blir glemsk, nølende, ja, profetien oppfylles. Går du til motangrep, bruker aggresjon; da vil kollegiet som bivåner mobbingen uten å gripe inn, kunne bekrefte at, joda, han tyr til vold, er hissig og ukontrollerbar…

Jevnbyrdig kamp?
Vi mennesker er gjerne slik at vi ønsker oppreisning dersom noen har gjort oss urett, eller vi ønsker å vinne neste runde i det vi tror er en jevnbyrdig kamp. Men med psykopaten er det slik at man aldri kan vinne, annet enn kanskje større innsikt i og kunnskap om seg selv. Forfatteren er klar i sine råd; identifiser problemet og kom deg så vekk. Hun konkretiserer med eksempler på personer som sørger for at brev er rekommandert og at møter foregår med andre til stede. Konstater at dette kunne tatt knekken på deg, og glem ønsket om at det er den rettferdige som står igjen til sist. Jeg anbefaler boka til alle med personalansvar, med en klar oppfordring om å ikke være for rask med å bedømme «konflikter» og «vanskelige personer» i bedriften. Det kan jo tvert om være sjarmøren som er problemet. Videre vil jeg anbefale boka til tillitsvalgte og kolleger som ønsker å sette seg inn i mobbeproblematikken. Boka kan være viktig for ofre for psykisk vold. Eksemplene er så mangslungne at man kanskje kan finne noe som ligner på ens egen situasjon, og dermed kan en slik identifikasjon for offeret være et steg på veien til erkjennelse av situasjonen. «Hverdagens skjulte ondskap Psykisk vold og mobbing» av Marie-France Hirigoyen NW Damm & Søn Pris: Kr. 298,- ISBN 496-0405-9 Anmeldt av Sissel Schei

Personvern og cookies