Vi krangler mer på jobben

Tekst: Grethe Ettung (2007)

Konfliktnivået er på vei opp. Det viser tall fra levekårsundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå (SSB)

På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet oppga rundt fire av ti at de ofte eller av og til opplevde konflikter mellom ansatte og ledelse. Fra 1996 og fram mot 2003 gikk andelene ned til rundt tre av ti, mens tall fra 2006 viser at andelen nå nærmer seg fire av ti igjen.

Høyt konfliktnivå
Tor Morten Normann og Elisabeth Rønning, seniorrådgivere ved SSB, mener at dataene fra undersøkelsen tyder på at personer som arbeider på arbeidsplasser der det oppleves konflikter, oftere enn før føler seg ille til mote på grunn av forhold på jobben. Konflikter kan være et faresignal, en indikator på et arbeidsmiljø hvor mobbing kan oppstå. Både kvinner og menn opplever konflikter. Kvinner er overrepresentert i undervisningsyrker, i biologiske og medisinske yrker og blant jordmødre, spesialsykepleiere og sykepleiere. Dette er yrker som har et relativt høyt konfliktnivå. Konfliktnivået er likevel høyest blant lærere på universitet, høgskoler og videregående skoler, og her er menn overrepresentert. Det samme gjelder for legene. Drøyt seks av ti leger opplever konflikter mellom ansatte og ledelse og/eller mellom ansatte.

Yngst er best
Det er aldersgruppen 16-24 år som i minst grad opplever konflikter. En av årsakene til dette kan være at de i gjennomsnitt jobber et mindre antall timer per uke sammenlignet med eldre arbeidstakere, og at de derfor blir mindre involvert i det som skjer på arbeidsplassen. Det er flere som opplever konflikter mellom ansatte og ledelse enn mellom ansatte. Undersøkelsen viser også forskjeller mellom privat og offentlig sektor. I privat sektor rapporterer tre av ti ansatte at de opplever konflikter mellom ansatte og ledelse, mens fire av ti i offentlig sektor opplever dette. Den samme forskjellen finner vi når det gjelder konflikter mellom ansatte. Yngre arbeidstakere opplever færre konflikter mellom ansatte og ledelse og mellom ansatte enn eldre arbeidstakere.

Personvern og cookies