Verst samarbeidsklima i offentlig virksomhet

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Vi har det ikke alltid så bra på jobben som vi burde, og overraskende nok kommer offentlig virksomhet dårligst ut når det gjelder samarbeid og forholdet mellom ledelse og ansatte. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) omfattende levekårsundersøkelse.
Litt mer enn tre av ti blant alle ansatte opplever ofte eller av og til konflikter mellom de ansatte og ledelsen. I offentlig virksomhet, som omfatter forvaltning, helsetjenester, sosial- og omsorgstjenester og undervisning har så mange som 36 prosent av de ansatte konflikter med ledelsen. Det er også mer uro de ansatte imellom i offentlig virksomhet enn på andre arbeidsplasser. Hver fjerde i det offentlige rapporterer om konflikter mellom ansatte, mot 18 prosent på andre arbeidsplasser. Men dette er ikke til hinder for at hele ni av ti mener at de har et godt sosialt miljø på jobben. Ser en på forskjellene mellom menn og kvinner, er det flere langt flere yngre menn, omtrent en av tre, som havner i konflikt med ledelsen enn yngre kvinner. For kvinner mellom 16 og 24 år gjelder det bare en av fem. Til gjengjeld har en større andel godt voksne kvinner fra 45 til 66 år et anstrengt forhold til sjefen.

Bedre å være liten
Det er bedre å arbeide i mindre bedrifter enn større når det gjelder mulighet til å styre egen arbeidsdag og arbeidsoppgaver. I virksomheter med mellom 1-9 ansatte oppgir en tredjedel at de selv i stor grad kan bestemme hvilke arbeidsoppgaver de skal gjøre. Det gjelder bare en fjerdedel av alle ansatte. Hele 43 prosent i mindre bedrifter kan bestemme tidsfrister og eget arbeidstempo. Det samme gjelder fastsettelse av ferie og fridager, ansatte i småbedrifter har større grad av selvstyre. Likevel er tendensen klar, graden av selvbestemmelse har gått ned for alle kategorier ansatte fra 1996 til 2000. Også når det gjelder forholdet mellom ledelse og ansatte, de ansatte imellom og forholdet til kunder og klienter kommer småbedriftene best ut.

Fagorganisering
Medlemskap i forskjellige fagorganisasjoner har vært stabilt de siste fem årene fram til 2000, da SSB innhentet tallmaterialet for den siste levekårsundersøkelsen sin. 57 prosent av alle ansatte er medlem i en fagorganisasjon. Det gjelder flere kvinner enn menn, 60 prosent av kvinnene er organiserte, mot 54 prosent av mennene. De store virksomhetene har en langt større organisasjonsprosent enn de små. I virksomheter med over 200 ansatte er hele 92 prosent organisert mot 45 prosent i bedrifter med 1 – 19 ansatte. Vi finner flest organiserte innenfor offentlig forvaltning, undervisning, bergverk og kraft. Men selv om organisasjonsprosenten holder seg oppe, er det færre som arbeider i virksomheter med verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Andelen som har verneombud har gått ned fra 76 til 73 prosent de siste fem årene.

Helseplager
Muskel- og skjelettplager går igjen når ansatte skal peke ut helseproblemer som de mener har sammenheng med jobben. Mest utbredt er smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen. Men det har vært en liten nedgang siden forrige undersøkelse i 1996 alle typer muskel- og skjelettplager sett under ett. 20 prosent rapporterte om slike plager i 2000, mot 24 prosent fem år tidligere. Kvinner har mer slike plager enn menn, ikke overraskende gjelder det først og fremst aldersgruppene over 45 år. 27 prosent av alle ansatte føler seg nedfor på grunn av jobben en gang i måneden eller oftere på grunn av problemer eller kritikk på jobben. Det gjelder flere kvinner enn menn. Men det er bare 3 prosent av alle ansatte som virkelig gruer seg til å gå på jobb og som opplever arbeidet som en psykisk påkjenning. Dårlig inneklima ligger på topp når ansatte skal vurdere sitt fysiske arbeidsmiljø. En del, 15 prosent, har også arbeidsstillinger som belaster ryggen og hele 38 prosent har arbeid med ensidig eller gjentatte bevegelser. En av fem frykter at arbeidet kan medføre belastningsskader.

Personvern og cookies