Verneombud er aktive lesere av arbeidsmiljølitteratur

Tekst:  Paul Norberg (2007)
Verneombud leser først og fremst bøker om arbeidsrett, lover og regler og litteratur som omhandler fysisk arbeidsmiljø og sikkerhet. Det viser en omfattende undersøkelse gjort av tidsskriftet Arbeidsmiljø.
Det ble sendt ut elektroniske spørreskjemaer til 2.700 verneombud, og det kom inn hele 760 svar. Det tilsvarer drøyt 28 prosent. Salgstall fra forlagene forteller om hvor mange som anskaffer seg ulike bøker, men det viktige spørsmålet er hvor mange det er som faktisk leser de bøkene som blir ­plassert i bokhyllene. Dette er den første leserundersøkelsen som er rettet direkte mot verneombud, og svarene er oppmunt­rende for både forfattere og utgivere. Særlig for dem som skriver om arbeidsrett, kommentarer til lover og regelverk, fysiske arbeidsmiljøforhold og verneombudsbøker.

Arbeidsrett på topp
På spørsmålet «Hva slags arbeidslivslitteratur leser du?» viser det seg at 71 prosent svarer bøker om arbeidsrett. Dette følges opp ved at 63 prosent leser lover og regler som regulerer arbeidslivet og det er også 63 prosent som oppgir at de leser bøker om fysiske arbeidsforhold, ofte knyttet opp mot sikkerhet. 58 prosent leser bøker som omhandler verneombudsrollen. Denne tendensen gjenspeiles i svarene som er avgitt om lesingen av konkrete bøker. Her svarer 74 prosent at de har lest hele eller deler av kommentarutgaven til Arbeidsmiljøloven av forfatterne Jan Fougner og Lars Holo (Universitetsforlaget). Mens det overraskende nok er kun 25 prosent som har lest boken arbeidsrett.no av Henning Jakhelln og Helga Aune (Damm).

Mest bruk for arbeidsrettslitteratur
Det samme bildet avtegner seg ved spørsmål om hva slags temaer verneombudene har mest bruk for å lese om i jobbsammenheng. Arbeidsrettsbøker topper svar­ene med 70 prosent, mens bøker om fysiske arbeidsforhold /sikkerhet kommer tett innpå med 67 prosent. Bokverk om ledelse og omstillinger er ikke spesielt interessante for verneombud. 26 prosent av verneombudene leser slike bøker, mens kun 16 prosent oppgir at de har bruk for å lese ledelseslitteratur. 28 prosent synes derimot at bøker om omstillinger er verdt å lese.

Mindre interesse for psykososiale arbeidsforhold
Det mest overraskende ved undersøkelsen er at bøker om psykososialt arbeidsliv oppnår betydelige lavere score enn bøker om fysiske arbeidsforhold. Det er mellom 45 og 53 prosent som oppgir at de leser bøker om blant annet utbrenthet, varsling og mobbing.

Mange leser mye
Verneombudene er både lærevillige og godt oppdaterte. 71,5 prosent leser arbeidslivslitteratur «i blant» (49,6 prosent) eller «ofte» (21,9 prosent). Bare 3,3 prosent oppgir at de aldri leser slik litteratur. Verneombudene henter informasjonen fra flere medier, og internett er den fremste kilden til kunnskapsoppdateringer. Men også tidsskrift og bøker scorer høyt. Verneombudene i undersøkelsen fordeler seg med 63 prosent menn og 37 prosent kvinner. Flertallet jobber i privat sektor; 56 prosent, mens 44 prosent er ansatt i det offentlige.

Aldersmessig følger de en «normalkurve»:
20-30 år: 8 prosent 31-40 år. 31 prosent 41-50 år: 36 prosent 51-60 år: 20 prosent Over 60: 5 prosent Yrkesmessig er det en jevn spredning over hele spekteret, med unntak av bønder, ­fiskere, hvor det kun er ett verneombud som har deltatt i undersøkelsen. Ut fra virksomhetenes størrelse er det en viss overvekt fra virksomheter med 11-50 ansatte (24,3 prosent) og bedrifter med mer enn 1.000 ansatte (24,8 ansatte). 5 prosent kommer fra bedrifter med færre enn ti ansatte. Verneombud i de aller fleste virksom­heter har mulighet til å få dekket kostnad­ene ved innkjøp av arbeidslivslitteratur. 79 prosent av verneombudene har slik ­ordning, mens de resterende 21 prosentene svarer negativt på mulighet til innkjøp av slik litteratur.

Personvern og cookies