Verktøykasse for mangfold og integrering

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

IMDis verktøykasse skal hjelpe offentlige virksomheter og organisasjonslivet med å tilpasse seg det nye, norske mangfoldet.  

– Hvis en offentlig tjeneste ikke treffer brukeren av tjenesten, er den ikke effektiv, sier Jorun Hermansen, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Uansett etnisk tilhørighet, skal alle tilbys likeverdige tjenester fra det offentlige. IMDi har samlet råd, tips og metoder i en «verktøykasse» på nettet: www.imdi.no/loft, hvor lederforankring, brukertilpasning og brukerdialog er mantraet.

Utstrakt hånd
– IMDi kan ikke pålegge noen å bruke verktøykassa, men jeg tror den vil bidra til å heve kvaliteten på tjenesteytingen og gjøre jobbhverdagen enklere, hevder ­Hermansen. Språk og kulturforskjeller behøver ikke alltid være hovedgrunnen til kommunika­sjonsproblemer med innvandrere. – Det er viktig å se individet, og bli modigere på det å kommunisere direkte med personen. Vi vektlegger derfor arbeidet med å bygge gode relasjoner. En god relasjon oppstår når forholdet mellom to personer er preget av gjensidig tillit og respekt. Det kan ta litt tid å etablere en god relasjon, men det er verdt det fordi samhandlingen med brukeren vil bli mye lettere i fortsettelsen. Det er mange vanskelige saker du kan ta opp med et menneske hvis du gjør det med verdighet og respekt. Det er måten du sier det på og holdningen til vedkommende som er avgjørende.

Verktøy
I utgangspunktet fikk IMDi i oppdrag å kartlegge ulike metoder og prosjekter som har vært tatt i bruk i tilknytning til ­brukere med innvandrerbakgrunn. Det er i flere år gitt støtte til mange ulike prosjekter, alt fra forskning og måling til kompetanse­utvikling, og utvikling av selve tjenestene. Prosjektene gjelder forskjellige sektorer av offentlig virksomhet og organisasjonsliv. De er blitt gjennomført i ulike deler av Norge. Felles for dem er at de handler om likeverd og samspill i tjenester til innvand­rere og nordmenn – Vi har systematisert det vi har funnet. Verktøykassen gir en omtale av hvert metodeverktøy slik at det skal være lett å vurdere og finne fram til de verktøyene som er relevante for den enkelte virksomheten. IMDi har også tiltaksmidler som de 12 kommunene i Norge som har flest innvandrere, kan søke om å få tildelt.

Stort behov for opplæring
Profesjonsutdanningene i Norge har vært tilrettelagt for et monokulturelt samfunn. IMDi har derfor vært med på å støtte prosjekter som har utviklet videreutdanning på høgskolenivå basert på at vi lever i et flerkulturelt samfunn. – Å ta denne type utdanning, koster penger, derfor er det så viktig at arbeidsgiver ser verdien av å la de ansatte videreutdanne seg og at dette også blir vektlagt i virksomhetenes kompetanseplaner. En undersøkelse IMDi foretok i 2005 viste at nærmere 70 prosent av de ansatte innen NAV-sektoren ga uttrykk for at de har et stort behov for å lære mer, men de tviler på at de vil få tilbud om slik kompetanseheving fra arbeidsgiver.

Lederansvar
– Vi har tatt kontakt med alle nivåer i forvaltningen, og har god kjennskap til den offentlige hverdagen. Vi ser at mange ansatte har et stort behov for å lære mer om hvordan de skal oppføre seg overfor innvandrere. Mange er redde for ikke å strekke til, for ikke å forstå kundene, for å bli lurt eller i verste fall for å bli oppfattet som rasistiske. De opplever dette som veldig frustrerende og det kan bli en belastning for arbeidsmiljøet, spesielt hvis det ikke blir snakket om, understreker Hermansen. Det er et lederansvar å sørge for kompe­tanseheving, men alle kan bidra, også de tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, verneledere, verneombud og andre. – Utfordringen er å motivere arbeids­giverne og få dem til å innse at de ansatte trenger opplæring, slik at dette ikke blir et privatanliggende for den enkelte arbeidstaker, påpeker Hermansen.

Hva er IMDi?
IMDi ble opprettet 1. januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisa­sjoner og -grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor.

Personvern og cookies