Venter på overtidsendring

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, når det gjelder arbeidstid for arbeidstakere i særlig uav­heng­ige stillinger, er fortsatt ikke ferdig­behandlet i Arbeids- og inkluderings­departementet (AID).
Departementets forslag til endring i § 10-12 i arbeidsmiljøloven har vært på en lengre høringsrunde. Høringssvarene viser at det er stor uenighet blant arbeidslivets organisasjoner om arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har rett på overtidsbetaling eller ikke. Selv om høringsrunden ble avsluttet i vår, arbeider departementet fortsatt med saken, opplyser AIDs informasjonsavdeling. De kan heller ikke gi noen opplysninger om når saken kan være ferdigbehandlet, det avhenger blant annet av hvordan saken skal behandles videre.To alternativer
Uenigheten følger i stor grad skillelinjene mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Arbeidsgiverne vil stort sett beholde gjeldende lovbestemmelse som gir unntak for arbeidstidsbestemmelsene for ansatte i særlig uavhengige stillinger, mens arbeidstakerne ønsker det vernet arbeidstidsbestemmelsene gir. Departementet slår i utgangspunktet fast at andelen som er definert som arbeidstakere med særlig uavhengig stilling er klart høyere enn lovens intensjon med bestemmelsen. AID går derfor primært inn for at arbeidstidsbestemmelsene skal gjelde fullt ut for denne gruppen arbeidstakere, men med anledning til å avtale unntak. Som et alternativ to foreslår departementet at disse arbeidstakerne fortsatt skal være unntatt fra enkelte av bestemmelsene i loven.

Domstolsbehandling
Uansett skal arbeidstakerne sikres en arbeidstid som ikke påfører dem eller nærmeste familie unødvendige helsemessige og sosiale belastninger. Domstolene har den siste tiden behandlet to saker som har dreid seg om rett til overtidsbetaling for ansatte i særlig uavhengig stilling. I begge tilfellene har retten slått fast at det er den reelle arbeidssituasjonen som avgjør om arbeidstakeren faller innenfor lovens arbeidstidsbestemmelser og derfor har rett til overtidsbetaling, ikke tittelen. Disse sakene er omtalt i Arbeidsmiljø nr 5-08.

Personvern og cookies