Velferdsmeldingen

(2006)

– En tidsbegrenset inntektssikring skal erstatte rehabiliterings­penger, attføringspenger og tidsbegrenset utførestønad. Ytelsen blir på 66 prosent av tidligere inntekt med et tak på 6 G. – Lønnstilskudd fra uføretrygden for personer med varig nedsatt arbeidsevne. – Kvalifiseringsprogram med økonomisk støtte (2 G i året) for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne som nå går på sosialhjelp. – Skillet mellom yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere fjernes. – NAV-kontorer, som er en samlokalisering av trygdeetat, Aetat og sosialetat, i alle kommuner.

Personvern og cookies