Veileder for utsatt yrkesgruppe

Tekst: Turid Børtnes (2006)
I de hjemmebaserte tjenestene arbeider mange alene. De opplever liten faglig støtte og utsettes ofte for vold og trusler. Nå har vi fått en arbeidsmiljøveileder som jeg tror kan bli til stor hjelp og nytte både for arbeidsgivere og ansatte, sier 1. nestleder i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Siv Karin Kjøllmoen.
Kjøllmoen er leder for styringsgruppen som står bak prosjektet Arbeidsmiljø i hjemmebaserte tjenester. Det overordnede målet er å lage et verktøy som arbeidsgivere og arbeidstakere kan bruke for å utvikle trygge og gode arbeidsplasser, samtidig som tjenestekvaliteten sikres. Veilederen beskriver ulike utfordringer i arbeidet og presenterer mulige løsninger og konkrete anbefalinger for hvordan det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal håndteres i hjemmetjenesten.

Arbeidsmiljøloven gjelder
Prosjektet bygger på et initiativ fra FO samt Arbeidstilsynets kampanje «Rett hjem» som avslørte at det er store arbeidsmiljøproblemer i yrkesgruppene som arbeider i andres hjem. – Dette er arbeid som skaper spesielle problemer. Mange av de ansatte er blitt fortalt av arbeidsgiver at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for dem, men det er feil, loven gjelder for alle som arbeider i hjemmetjenesten. En forutsetning for å skape gode arbeidsforhold er at arbeidsplassene i hvert enkelt hjem kartlegges på forhånd slik at forholdene kan legges til rette for å jobbe uten uheldige belastninger. En tilrettelegging skal alltid skje i samarbeid med brukeren og eventuelle pårørende. – Vi tror på dialog med brukeren i de tilfellene det oppstår problemer, for eksempel hvis brukeren røyker eller det er husdyr i hjemmet som kan lage problemer for allergikere.

Vold og trusler
De fleste av FOs medlemmer med jobb i hjemmetjenesten er vernepleiere som arbeider med psykisk utviklingshemmede. – Mellom 30 og 40 prosent av denne yrkesgruppen er daglig utsatt for trusler og vold fra klientene. Men i stedet for å ansette høyskoleutdannet personale, velger mange arbeidsgivere å søke om dispensasjon fra dette kravet som gjelder i de tilfeller det blir nødvendig å bruke tvang og makt overfor klienter med psykisk utviklingshemming, sier Kjøllmoen. Hun viser til at det også er kommet inn nye brukergrupper med rusproblemer eller fra psykiatrien. Dessverre er det svært mange kommuner som ikke har tilstrekkelig personale med god nok opplæring til å takle vanskelige situasjoner generelt. Mange arbeidsgivere er heller ikke flinke nok til å gi de ansatte i hjemmetjenesten mulighet for tilstrekkelig faglig utvikling.

Mer tid
Det er viktig å ha møteplasser der de som jobber alene kan få et faglig miljø, treffe kolleger og prate ut om forholdene i jobben. Jevnlige møter med arbeidsgiver er også nødvendig for å avklare forhold rundt arbeidet og få støtte når det har skjedd noe. – Vi jobber med mennesker og møter så mange skjebner. Det er vondt å måtte dra fra en som er ensom og sitter og gråter uten å ha tid til å trøste. Minst mulig deltid, mindre alenearbeid, bedre tid til overlapping ved vaktskifte og langt større kontinuitet slik at brukerne får færre nye personer å forholde seg til er viktig punkt for å bedre arbeidsmiljøforholdene og få redusert sykefraværet i hjemmetjenesten. Stikkordet er mer tid, mange kommuner har skåret tidsbruken helt ned til beinet for å spare penger. Siv Karin Kjøllmoen opplyser at denne utgaven av veilederen, som ble lansert i høst, er beregnet på arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud. Det vil også komme en oppfølger i oktober, en håndbok som ikke er så omfangsrik, til bruk for de ansatte i det daglige arbeidet. Ved siden av FO har Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Kommunenes Sentralforbund, Oslo kommune og Arbeidstilsynet deltatt i prosjektet. Hanna Vesterager har vært prosjektleder og laget verktøyene og manuskriptet til veilederen. Den er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet som et av flere tiltak for å rekruttere og beholde personell i pleie- og omsorgssektoren.

Personvern og cookies