Varslerparagrafen vedtatt

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Etter en lang og ganske frisk debatt i Odelstinget ble varslerparagrafen i Arbeidsmiljøloven vedtatt torsdag 16. november, slik den var foreslått av regjeringen.
Det innebærer at den omstridte formuleringen om forsvarlig varsling er beholdt, det samme gjelder forbudet mot gjengjeldelse, ellers var det full enighet i alle partier om betydningen av styrket vern for varsleren.
Rett til å varsle
– Det var ingen i Odelstinget som var uenige om betydningen av å styrke arbeidstakerens rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, og at denne lovbestemmelsen tar vare på dette, sier Dagfinn Sundsbø (Sp), saksordfører i arbeids- og sosialkomiteen. Men en del av de andre formulering­ene i lovforslaget førte til debatt. Som kjent har det vært mange reaksjoner på regjeringens forslag, blant annet har de fire mindretallspartiene, Frp, Høyre, KrF og Venstre fremmet et eget forslag. Det har også kommet en rekke innsigelser fra andre hold, men uten at det er fremmet andre alternativ. Arbeidstakerorganisasjonene har i stor grad støttet regjeringens innstilling.

Forsvarlig
Det politiske mindretallet ønsket å bytte ut formuleringen «…fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig» med «Varsling kan likevel ikke skje i skadehensikt, …ikke urettmessig røpe bedriftshemme­ligheter, ..» og andre tilsvarende formuleringer. Videre ønsker mindretallet en bestemmelse om at arbeidstakeren først skal ha varslet internt. Varslerparagrafen har vært diskutert flere ganger etter at regjeringen Bondevik i sitt forslag til varslerparagraf hadde med en formulering om at varslingen skulle skje på en lojal måte. Etter hvert har det blitt alminnelig enighet om at dette var en uheldig formulering, selv om KrF, H og V opprinnelig støttet forslaget. Flertallet mente at kravet om lojal varsling kunne bety at arbeidsgivers interesser skulle gå foran arbeidstakers. Dagens regjeringsflertall mener at selv om varslingen skal være forsvarlig, skal bakgrunnen for varslingen gis større vekt enn virksomhetens interne interesser. Det kan være hensynet til helse, miljø og sikker­het, samfunnets interesser og brukerne av virksomhetens tjenester.

Styrket rettsvern
Flertallet synes heller ikke at mindretallets opplisting av hensyn som varsleren må ta i forbindelse med varsling gir noe styrket rettsvern for varslerne, slik mindretallet mener. Dette har også arbeidstakerorganisasjonene sluttet seg til i sine høringsuttalelser. Arbeidsgiverorganisasjonene går imot deler av forslaget idet de mener at bestemmelsene om at gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt og at arbeidsgiver har hele bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med lovbestemmelsene, er for restriktive. Men hele arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak disse forslagene på bakgrunn av det som er blitt kjent om skjebnen til en rekke varslere som både er blitt trakassert og sagt opp fra jobbene sine.

Personvern og cookies