Varmt arbeid – fortsatt en trussel

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Sveising, kutting og sliping, såkalt varmt arbeid, medfører fortsatt en betydelig fare for eksponering for kjemikalier.

Sigvart Zachariassen, fagleder i Petro­leums­­tilsynet (Ptil), opplyser at selv om kunnskapsnivået og oppmerksomheten rundt dette området har bedret seg betraktelig de siste årene, er det et område som Ptil fortsatt ønsker å ha full oppmerksomhet på.

Svært farlig

Det er særlig i forbindelse med fjerning og hugging av gamle oljeinnretninger i Nordsjøen alarmen har gått. For noen år siden måtte operatørselskapet Total stoppe varmt arbeid ved fjerningen av innretninger på Friggfeltet, etter at Petroleumstilsynet hadde varslet pålegg på grunn av flere forhold, blant annet risiko for at arbeidstakerne kunne bli eksponert for farlige kjemikalier. Det er overflatebelegget som først og fremst skaper problemer. Zachariassen opplyser at den mest åpenbare trusselen er frigivelse av isocyanater, en stoffgruppe som kan gjøre stor skade, selv i små konsentrasjoner. Stoffene kan gi akutte lungeskader og de kan føre til astma. I tillegg er noen av disse stoffene også kreftfremkallende. Fordi det er vanskelig å finne helt effektiv beskyttelse under arbeidet, er den beste løsningen å bruke metoder som reduserer selve eksponeringen for kjemikalier ved varmt arbeid.

Unngå eksponering

Ved bruk av tradisjonelle metoder, slik som vinkelsliper, skjærebrenner og tyngre utstyr, utvikles varme som fører til avgassing og frigjøring av kjemikalier i stoffene som benyttes til overflatebehandling. Hvis man utsettes for slike stoffer i jobben, er den eneste mulige beskyttelsen bruk av personlig verneutstyr. – Det er ingen optimal løsning, undersøkelser har vist at personlig verneutstyr innebærer usikkerhet og feilkilder. Utstyret forutsetter riktig bruk av den enkelte, men det vil aldri gi et fullgodt sikkerhetsnivå. Dessuten vil en større forurensning også medføre fare for andre på innretningen som ikke arbeider direkte med varmt arbeid og som derfor kanskje ikke benytter tilstrekkelig beskyttelsesutstyr. En mulig løsning er å få fjernet overflatebelegget før det benyttes varmt arbeid der det er mulig. Et annet alternativ er å utvikle alternative teknikker.

Fjernstyring og roboter

Det er viktig å unngå at personer oppholder seg i områder som blir forurenset med avgasser, røyk og partikler, poengterer Sigvart Zachariassen. Ved å bruke alternative teknikker som kan fjernbetjenes, for eksempel hydraulisk utstyr som store tenger og skjæreverktøy eller roboter, trenger ikke arbeidstakerne å arbeide midt inne i fareområdet, dermed blir kjemikalieeksponeringen redusert. Det er i stor grad entreprenørselskap som har spesialisert seg på fjerning av store enheter, som tar på seg slike oppdrag. Noen deler innretningene i store moduler som de frakter til land og jobber videre med der. Dette gir bedre kontroll med arbeidsoperasjonene. Det er nedfelt som et prinsipp i HMS-regelverket at slike kollektive og tekniske tiltak skal prioriteres fremfor individrettede tiltak. Faglederen presiserer at en som jobber med varmt arbeid, for eksempel en sveiser, også kan være utsatt for en rekke andre risikofaktorer, som støy, stråling og statisk arbeid. Derfor må næringen foreta en samlet vurdering ved slikt arbeid og ta med i beregningen ulike rammebetingelser som tidspress, arbeidstidsordninger og forhold i kontrakter som kan påvirke risikoen for ulike arbeidstakergrupper.

Personvern og cookies