Varierende sykehus

Tekst: Mats Løvstad (2011)
En omfattende undersøkelse avslører store forskjeller i arbeidsmiljø og arbeidskvalitet blant norske sykehus.
Selv om et klart flertall av de norske sykepleierne svarer at de er fornøyde med jobben sin, så er variasjonene store når de beskriver organisasjonen de arbeider i og kvaliteten på utført arbeid.
– Vi går inn i en framtid med knapphet på kvalifisert helsepersonell. Da handler det ikke bare om å bruke pengene best mulig, det handler også om å bruke menneskene på en best mulig måte, sier Ingeborg Strømseng Sjetne som er seniorforsker ved Kunnskapssenteret.

Viktig utgangspunkt
Sjetne mener det er et stort behov for forskning på sammenhengen mellom kvaliteten på leverte tjenester, og betingelsene sykehusarbeidet utføres under.
– Denne undersøkelsen er en viktig beskrivelse av nå-situasjonen, og kan danne utgangspunkt for å ”overvåke” endringer i årene som kommer, sier hun.

Store forskjeller
Undersøkelsen er gjennomført i tolv europeiske land, for å utvikle kunnskap om forvaltningen av personellressurser. Nærmere 5500 norske sykepleiere har deltatt, og under følger noen av de norske hovedfunnene:

• 71 prosent av sykepleierne beskriver arbeidsmiljøet sitt generelt som bra eller utmerket. Blant sykehusene varierer dette fra 37 til 90 prosent.
• 25 prosent av sykepleierne svarer at de kan tenke seg å slutte. Blant sykehusene varierer dette fra 21 til 65 prosent.
• 88 prosent av sykepleierne beskriver kvaliteten på sykepleien ved postene som bra eller utmerket. Blant sykehusene varierer dette fra 61 til 96 prosent.
• Pasientsikkerhet blir beskrevet mest positivt når spørsmålene gjelder helt lokale forhold, og mer kritisk når det gjelder forhold lenger opp i sykehusorganisasjonen.
• En rekke spørsmål som handler om ”din siste vakt” gir resultater som viser til dels stor variasjon, med tanke på organisering av arbeidet og hvilke aktiviteter som blir utført.
• Det er også stor variasjon mellom sengepostene innen de enkelte sykehusene.
• De nasjonale resultatene kommer godt ut av de foreløpige sammenlikningene med de øvrige landenes resultater.

Fakta om undersøkelsen
– Spørreundersøkelse blant sykepleiere gjennomført høsten 2009 i tolv europeiske land.
– Tar opp arbeidsmiljø, arbeidstrivsel, slutteplaner, kvalitet og sikkerhet, beskrivelse av arbeidsmengde og aktiviteter på siste vakt, alder, kjønn, erfaring, inn- og utvandring.
– Informasjonen er samlet inn fra 35 norske sykehus, og 5455 sykepleiere i Norge besvarte spørreskjemaet. Det gir en svarprosent på 57.
– Norsk Sykepleierforbund tok initiativet til norsk deltakelse, og inviterte Kunnskapssenteret til å være ansvarlig for forskningsdelen av den norske undersøkelsen.
(Kilde: Kunnskapssenteret)

Personvern og cookies