Utvidet storulykkeforskrift

(2005)
Virkeområdet for den nye storulykkeforskriften, som også har fått en veiledning, er utvidet. Flere kjemikalier omfattes og enkelte terskelverdier er endret. Forskriften gjelder for alle virksomheter der det forekommer nærmere angitte farlige kjemikalier over en viss mengde.

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2005 og omfatter nå cirka 250 virksomheter mot 100 før. Økningen gjelder i hovedsak eksplosivvirksomheter og tankanlegg. I tillegg er listen over kreftfremkallende stoffer utvidet.
Nye storulykke-virksomheter
Alle virksomheter som ikke tidligere har vært underlagt storulykkeforskriften, skal sende en melding til DSB om dette innen 1. oktober 2005. Innholdet i meldingen er beskrevet i § 6 i forskriften. Virksomheter som også kommer inn under §§ 9, 11 og 12, skal i tillegg sende en sikkerhetsrapport til DSB innen 1. juli 2006. Innholdet i sikkerhetsrapporten er beskrevet i § 9 og vedlegg II og III i forskriften.

Eksisterende virksomheter
Virksomheter som også tidligere har vært underlagt forskriften, skal bekrefte i hvilken grad endringene i forskriften har betydning for virksomheten (dvs. om det er endringer i hvilke krav som gjelder). Brev om dette sendes fra koordineringsgruppen til den enkelte virksomhet.  En storulykke er definert som en hendelse som for eksempel større utslipp, en brann eller eksplosjon i en virksomhet som er omfattet av storulykkeforskriften, og som kan medføre alvorlig fare for mennesker, miljø og materielle verdier, og der farlige kjemikalier forekommer. Som tidligere fremgår det av forskriften at virksomhetene skal informere allmennheten om mulige farer og hvilke kjemikalier de har som kan føre til en storulykke. De skal også informere om hvordan allmennheten blir varslet og hvordan de skal forholde seg dersom en storulykke oppstår. Arbeidsmiljø nr. 5- 2005

Personvern og cookies