Utsatt høringsfrist for LO og UHO

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Fristen for å levere høringsuttalelse i forbindelse med arbeidslivslovutvalgets innstilling til ny arbeidslivslov er i ferd med å gå ut. Flere har bedt om å få mer tid på seg, blant annet de store arbeidstakerorganisasjonene LO og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO). De har fått utsatt høringsfristen med litt over en måned fra 10. juni til 12. juli 2004.
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har bedt om en generell utsettelse på høringsfristen, som man mener er for kort i en så omfattende sak, men har fått avslag. – Det er ikke aktuelt å gi en generell forlengelse av fristen, opplyser avdelingsdirektør Ragnhild Nordaas i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Den opprinnelige høringsfristen står fast.

Omfattende forslag
De som ønsker forlenget frist må søke, en slik forespørsel vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. I tillegg til de to store arbeidstakerorganisasjonene er det også en del mindre høringsinstanser som har bedt om å få utsatt fristen med noen uker. Som kjent ble Arbeidslivslovutvalgets innstilling lagt frem 20. februar i år. Innstillingen, som er langt fra enstemmig, er et meget omfattende dokument på langt over 600 sider. Det er svært mange dissenser på de fleste områder i lovforslaget, og det er ventet en lang rekke høringsuttalelser. Ut i fra den store betydningen denne loven vil få for arbeidslivet og det omfattende dokumentet, er det allerede kommet mange reaksjoner som går på at høringsfristen er for kort. Ragnhild Nordaas er ikke enig i at innstillingen har fått en kort høringsfrist, den er på tre og en halv måned i dette tilfellet, det vanlige er ca tre måneder.

For Stortinget i 2005
Arbeids- og administrasjonsdepartementet tar sikte på å fremme en odelstingsproposisjon i saken og legge den frem for Stortinget til årsskiftet 2004 – 2005. Den videre fremdriften deretter er opp til Stortinget. Avdelingsdirektør Nordaas er enig i at dette er en stor og viktig sak som berører svært mange mennesker og viktige samfunnsinteresser. Men hun vil ikke gå med på at den nye arbeidslivsloven har fått en for kort behandlingstid. Innstillingen bygger på en lang prosess, arbeidslivslovutvalget har sittet sammen i to og et halvt år før de overleverte sitt arbeid. De igjen bygger på andre arbeider og innstillinger, for eksempel Colbjørnsen-utvalget. Problemene som omhandles i lovforslaget er dermed godt kjent og gjennomdrøftet.

Personvern og cookies