Unik ordning for statlige seniorer

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Staten vil bli tappet for mye helt nødvendig arbeidskraft dersom mange av de 9.000 ansatte i staten som er 62 år ønsker å gå av med en AFP-ordning. For å beholde mest mulig av denne arbeidskraften, har partene i statlig sektor funnet frem gulrøttene. Arbeidsgiver kan gjøre en avtale med den enkelte arbeidstaker om fri med lønn inntil en arbeidsdag i måneden og/eller et kronetillegg fra fylte 62 år hvis arbeidstakeren venter med å gå av til et nærmere avtalt tidspunkt.

Tiltaket er en del av årets tariffoppgjør i staten. – Bakgrunnen er et ønske om å motivere arbeidstakerne til å stå lenger i jobben og dermed forebygge for tidlig pensjonering. Dette er også et bidrag til avtalen om det inkluderende arbeidsliv, sier seniorrådgiver Wigdis Andresen i Arbeidsgiveravdelingen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Utfordring for begge parter
– Gjennom en slik avtale forteller arbeidsgiver den ansatte at hun eller han er verd å satse på, vi er interessert i at du fortsetter i jobben, sier Andresen. Men den enkelte arbeidstaker må også selv vise interesse, fortelle at de ønsker nye oppgaver i jobben, videreutdanning eller økt kompetanse på visse områder. Avtalen som nå er inngått er ingen rettighet, men et seniorpolitisk virkemiddel, presiserer Andresen. Den inngås mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, for eksempel når det gjelder antall fridager, hvordan de skal tas ut og størrelsen på et eventuelt kronetillegg. Det kan utgjøre inntil 10 prosent av bruttolønn. Avtalen vil også være tidsbegrenset. Andresen oppfordrer partene til å tenke mer kreativt når det gjelder å finne ordninger og virkemidler som kan bidra til å beholde seniorene i jobb. Hun nevner som eksempel en kvinnelig ansatt med revmatiske lidelser som hadde sterkt behov for å bo i varmere strøk om vinteren og derfor vurderte å gå av med AFP. Men samtidig ønsket hun å fortsette i arbeidslivet. Løsningen ble en deltids-AFP, med delvis jobbing om vinteren og full jobb om sommeren.

Lav avgangsalder
Selv om det varierer fra virksomhet til virksomhet, er det en sterk aldersforskyvning mot eldre arbeidstakere i staten. Dette er noe arbeidsgiver må ta på alvor for å kunne utnytte den kompetansen de eldre i virksomheten sitter inne med. I tillegg er den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen i statlig sektor lav, i 2. kvartal i 2001 lå den på litt over 58 år. Da er uførepensjon og AFP tatt med. Det er ett helt år lavere enn samme periode i 2000. Kvinners avgangsalder er noe lavere enn for menn. Gjennomsnittsalder for avtalefestet pensjon var på samme tidspunkt 63 år i staten, den hadde gått noe ned siden foregående år. Men ser en på den store gruppen som arbeider til vanlig pensjonsalder, inklusive særaldersgrenser slik som i forsvaret og politiet, blir tallene helt annerledes. Kvinner i staten går ikke av før de er nesten 67 år gamle. For menn er vanlig avgangsalder en del lavere, ca 64 år i 2001. Det er tidspunktet for uførepensjonering som drar gjennomsnittsalderen ved avgang så kraftig ned i staten, den var i fjor 52,5 år for kvinner og litt under 54 år for menn. Det betyr at verdifull arbeidskraft forsvinner.

IA-avtalen
Undersøkelser viser at uføre svært ofte ønsker fortsatt tilknytning til arbeidslivet. Dersom forholdene legges til rette, kan mange fortsatt gjøre en god jobb samtidig som virksomhetene beholder nødvendig arbeidskraft. Wigdis Andresen er spent på om IA-avtalen fører til resultater på dette området, den legger blant annet vekt på å få uføre til å vende tilbake til arbeidet gjennom tilrettelegging av arbeidsplassen. Hun forteller at departementet arbeider for å få flest mulig statlige virksomheter til å inngå en slik avtale og at svært mange nå vurderer det. Blant annet gjelder det de aller fleste departementene. Staten har arbeidet aktivt med seniorpolitikk i mange år, blant annet gjennom fem pilotprosjekter spredd på fem helt forskjellige virksomheter, slik som Høgskolen i Bergen, Statens vegvesen i Oslo og kirken. Dette arbeidet er et fellesprosjekt mellom partene og ble finansiert av midler avsatt til kompetanseutvikling.

Personvern og cookies