Unik forskning på «oljekreft»

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Utenlandske studier tyder på at oljearbeidere kan være mer utsatt for visse kreftformer enn andre. I den forbindelse har det vært hevdet i media at det er svært lite forskning på offshorevirksomhet og kreft i Norge. Det stemmer ikke helt. Kreftregisteret er i full gang med en svært omfattende offshoreundersøkelse som er unik i verdensmålestokk.

Kartleggingen av kreftrisiko og dødsårsak blant ansatte i offshorevirksomhet begynte med en inngående spørreundersøkelse i 1998-99. Utgangspunktet var 60.000 personer som er eller har vært i arbeid på norsk kontinentalsokkel siden oljevirksomheten startet rundt 1970. Det er riktig at det hittil er gjort svært lite forskning på verdensbasis på helseforhold og kreft for den delen av oljevirksomheten som foregår ute på plattformene, sier forsker Leif Åge Strand ved Kreftregisteret. Nå er det offentliggjort noen resultater fra utenlandsk forskning som kan tyde på at oljearbeidere er noe mer utsatt for blodkreft enn resten av befolkningen. Dette har blant annet resultert i en etterlysning av norsk forskning på området i media. – Det har vært forsket en del på såkalt nedstrømsvirksomhet i oljeindustrien, det vil si raffinering, transport og distribusjon av olje og oljeprodukter. Men oppstrømsvirksomheten, den som skjer på plattformene og dreier seg om å få oljen opp og skille den ut fra vann og gass, vet vi mindre om. Det er dette området Kreftregisterets store undersøkelse omfatter, forteller Strand.

Få krefttilfeller
– Det er nå fem år siden vi fikk tilbake svarene på spørreskjemaene. Oljevirksomheten er en ung industri i Norge og utøverne er også ganske unge når en ser alderen deres i sammenheng med eventuell utvikling av kreft, sier Strand. Det vil derfor ta lang tid før en kan forvente resultater fra undersøkelsen. Gjennomsnittsalderen på de vel 28.000 som svarte på undersøkelsen var 43 år. Det er langt under den alderen en vanligvis finner tilfeller av kreft. Ut fra kreftforekomst i den generelle norske befolkning er det beregnet at antall krefttilfeller blant offshorearbeiderne vil være 600 tilfeller etter fem år og om lag 1.300 etter ti år. Data fra deltakerne i undersøkelsen blir sammenholdt med Kreftregisterets egne statistikker over kreftforekomst i befolkningen.

– Vanskelig start
Oljebransjen har fått kritikk for å være lite interessert i å støtte forskning vedrørende egne forhold til tross for formidable inntekter i næringen. Kreftregisteret er nå godt i gang med sin store undersøkelse, men de hadde ingen smertefri start. Strand kan bekrefte at det ikke var lett å få tak i nødvendige opplysninger for å komme i gang. – Oljeindustrien henvendte seg til Kreftregisteret på slutten av 1980-tallet for å få gjort en yrke-kreftstudie. De skulle skaffe lister over ansatte og yrkeshistorikk, mens Kreftregisteret skulle analysere materialet med hensyn til kreft og dødsårsaker. Men det viste seg umulig for oljeindustrien å få tak i de nødvendige dataene, på grunn av mangelfulle lister. Kreftregisteret måtte derfor selv skaffe seg en oversikt over de som hadde jobbet i Nordsjøen gjennom henvendelser til de enkelte oljeselskap, fagforeninger med mer. Deretter sendte de ut nærmere 60.000 spørreskjema for å skaffe rede på arbeidstittel, yrkeshistorikk, hvor lenge den enkelte hadde jobbet i oljeindustrien og tilsvarende. Prosjektet kom av den grunn mye senere i gang enn planlagt, og det er blitt langt dyrere enn forutsatt. Kreftregisterets undersøkelse omfatter ikke bare andel krefttilfeller. Forskerne ønsker også å finne ut hva den enkelte har jobbet med om bord på plattformene, hvilke kjemiske stoffer de enkelte yrkene kan ha blitt eksponert for, følgene av skiftarbeid med såkalt oljeturnus, livsstil og kosthold både om bord på oljeinstallasjonene og i fritiden på land og en lang rekke andre faktorer. Det er NHOs arbeidsmiljøfond, Oljedirektoratet, daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet og etter hvert i stadig større grad Kreftregisteret selv som har finansiert prosjektet som kommer til å strekke seg over mange år.

Personvern og cookies