Unge er mer syke

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Sykefraværet har holdt seg stort sett stabilt fra tredje kvartal i 2006 til tredje kvartal i 2007. Blant de unge har sykefraværet økt, mens det har gått kraftig ned for de aller eldste. 

Siste tilgjengelige tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) viser at sykefraværet har ligget uendret på 6,8 prosent i tredje kvartal 2007, sammenlignet med foregående år. Det legemeldte fraværet har gått marginalt ned, fra 6,1 prosent til 6 prosent. Sykefraværet har økt en del blant de yngste arbeidstakerne. Blant 20-24-åringene økte fraværet med 2,5 prosent. De aller eldste, 65-66-åringene, kan notere seg for en nedgang på hele 10,7 prosent, og også aldersgruppen 60-64 år har hatt en markert nedgang. Men fortsatt er det slik at fraværet for aldersgruppen 60-64 år er nesten dobbelt så høyt som for 20-24-åringene.

Positiv utvikling
Det har vært lite endring i diagnosene i perioden, fortsatt dominerer muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser med til sammen 60 prosent av fraværet. Færre sykmeldte går ut sykepengeperioden som er på ett år, i den aktuelle perioden har det vært en nedgang på litt over 3 prosent fra samme tid i fjor. Innenfor yrkesgruppene transport og kommunikasjon og undervisning har det vært en tilbakegang i fraværet på nesten 5 prosent, mens forretningsmessig tjenesteyting har hatt en betydelig vekst på 6,6 prosent. Det har også vært en økning i fraværet i offentlig administrasjon. Sykefraværet varierer betydelig fra fylke til fylke, høyest er det i Finnmark med 8,2 prosent og lavest i Rogaland med 4,7 prosent. NAV-direktør Tor Saglie legger vekt på at sykefraværet har holdt seg uendret til tross for et meget godt arbeidsmarked. Vanligvis går sykefraværet opp i gode tider og ned i perioder med større arbeidsledighet.

Personvern og cookies