Underentreprenører mest risikoutsatt

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Jo lenger en kommer ned i entreprenørkjeden i oljesektoren, dess dårligere fungerer system­ene som skal sikre at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeids­miljø. 

– Dette har vi ant lenge, nå har vi fått bekreftet at det er slik gjennom et konkret tilsynsprosjekt, forteller Sigvart Zacharias­sen, fagleder for arbeidsmiljø i Petroleums­tilsynet (Ptil).

– Klare forskjeller
– Operatørselskapene er vanligvis gode på helse, miljø og sikkerhet, de har kompetanse, ressurser og oversikt over risikoforholdene og systemer som de følger. Men slik er det ikke nødvendigvis hos entreprenører og underentreprenørene som leverer varer og tjenester til oljesektoren. Ca 60 % av de ansatte som arbeider i petroleumsvirksomheten offshore og på land er entreprenøransatte. Tilsynsprosjektet, hvor næringen selv har bidratt med data og egenvurderinger, har avdekket synkende HMS-standard nedover i kontraktkjeden. Dette er ingen stor overraskelse for Ptil, men det er greit å få på plass mer håndfast dokumentasjon – Dette handler ikke bare om kjemisk arbeidsmiljø, men også om andre risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Ofte er det entreprenøransatte grupper som har flest konkrete utfordringer i arbeidsmiljøet og tilsvarende større behov for en velfungerende styring.

Utfordrende
Utfordringen nå er å få opp HMS-nivået til entreprenørene. Det dreier seg om system, metode og kompetanse, blant annet bedriftenes evne til å kartlegge og gjøre gode risikovurderinger. Petroleumssektoren har tradisjonelt vært organisert med en høy andel entreprenører i til dels lange kontraktkjeder. Dette er en krevende måte å ordne arbeidet på, og operatøren er derfor pålagt å se til at alle entreprenører som de har kontrakt med, driver forsvarlig. Mange av entreprenørene og underentreprenørene er bedrifter som både driver virksomhet på land og offshore. Dette gjør at forholdet mellom tilsynsmyndighetene; Arbeidstilsynet (AT) og Petroleumstilsynet må videreutvikles. De to tilsynsmyndighetene skal nå diskutere et samarbeid for å få opp HMS-standarden i de mest utsatte delene av næringen.

Personvern og cookies