Ulovlig verneombudsordning

Tekst: Paul Norberg (2010)

Et firma som kaller seg HMStips, har innført en ordning som heter «Eksternt verneombud». Her kan firmaer kjøpe seg et verneombud for 15.000 kroner året. Arbeidstilsynet må sørge for at denne virksomheten blir stanset.

Kjøp av eksterne verneombud er i strid med Arbeidsmiljøloven, og fullstendig på kollisjonskurs med grunntanken og intensjonene i Arbeidsmiljøloven. Men det er tydeligvis ingen grenser for hva enkelte aktører kan finne på for å tjene penger. Etter at spørsmål om sykefravær, sykelønnsordning, HMS-arbeid og IA-avtalen er blitt blant de heteste diskusjonstemaene i det offentlige rom, dukker det også opp ulike firmaer med kreative løsninger, som i hovedsak har til formål å berike egne selskap.
Det siste nye er altså utleie av verneombud. Begrunnelsen for denne «nyskapende» ordningen, er at «…det kan være vanskelig å finne rett person til verneombudsvervet». Det er avdelingsleder Marius Røer Andresen i HMStips som uttaler dette til tidsskriftet Arbeidervern.

Krystallklare bestemmelser
De ansvarlige i HMStips har sannsynligvis aldri lest arbeidsmiljølovens bestemmelser om verneombud; og hvis de har lest dem, har de i alle fall ikke forstått noe som helst av innholdet. I §6-2 står det tydelig: «Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet». Hvordan skal et eksternt verneombud, som er kjøpt av arbeidsgiver, og som ikke er ansatt på den arbeidsplass vedkommende er verneombud for, og heller ikke kjenner arbeidsforholdene eller de ansatte, ivareta arbeidstakernes interesser?
I forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg §2, heter det: «Verneombudene skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold.»
I kommentarutgaven av forskriften står det uttrykkelig: «For å kunne velges til verneombud, må man være arbeidstaker». (Kilde: Arbeidstilsynets publikasjoner. Best. Nr. 383).

Useriøst og lovstridig
Det er lite trolig at særlig mange arbeidsgivere vil kjøpe «eksterne verneombud», og dermed komme på kant med både arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet.
Det er likevel nødvendig å slå hardt ned på denne type virksomhet, fordi den store oppmerksomheten rundt HMS-spørsmål tiltrekker seg sjarlataner som er ute etter kortsiktige økonomiske gevinster. Dette gjelder i høyeste grad for idéen om eksterne verneombud. Men gjelder også gjennomføring av lettvinte løsninger innen HMS-opplæringen. Ved å svekke verneombudsrollen, spilles det hasard med sikkerhetsforholdene på arbeidsplasser, og det forebyggende vernearbeidet blir skadelidende.
Virksomheter som har god vernetjeneste og et godt arbeidsmiljø, er mindre utsatt for arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Det er derfor både i de ansattes, virksomhetenes og samfunnets interesser at det blir slått ned på useriøse og ulovlige aktører innen HMS-feltet.

 

Personvern og cookies