Ulikt regelverk i stat og kommune

(2006)
NAV-reformen innebærer at de tidligere arbeids-, trygde- og sosialetatene slås sammen til ett kontor i de enkelte kommunene og dermed må etater med vidt forskjellig kultur og regelverk tilpasse seg hverandre. I forbindelse med etableringen av de nye kontorene har NAV Arbeids- og velferdsdirektorat nedsatt en gruppe som skal kartlegge forskjeller i regelverk mellom statlig og kommunal sektor som vil være lite hensiktsmessige i forhold til etableringen av kontorene. Kartleggingen utføres av et partssammensatt utvalg med representasjon begge parter i arbeidslivet og myndighetene, blant annet Fornyings- og admini­­strasjonsdepartementet.

Personvern og cookies