Uklare ansvarsforhold

Tekst: Morten Dahl (2001)

Hvem er det som har ansvaret når brannen bryter ut? Er det eieren eller brukeren av bygningen? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette, men Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) slår fast at brukeren i alle tilfeller har ansvar for å melde fra om feil og mangler ved anlegget. Det skal han gjøre til eieren av bygget.

Nyere undersøkelser viser at elektrisitet er årsaken til om lag 31 prosent av brannene i offentlige bygg og næringsbygg i Norge. Dermed er det klart at det er viktig å få avklart hvem som har ansvaret for anleggene.

 

Kontrakt

– Både eier og bruker av bygningen har i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg ansvar for det elektriske anlegget, sier informasjonsmedarbeider Olav- Johan Øye ved PE.

Vanligvis inngås det en kontrakt mellom eier og leier/bruker av bygning. I denne kontrakten skal ifølge PE også det daglige ettersyn av elektriske anlegg påpekes.

– Myndighetene kan på sin side velge hvem de vil føre tilsyn med, eier eller bruker, og kan fatte vedtak overfor begge disse. Det vil normalt være kontraktsforhold mellom eier og bruker som avgjør hvem som faktisk betaler for utbedringene, sier Øye.

 

Avverge fare

Uansett er det i alle tilfeller brukeren som har ansvar for å melde fra om feil og mangler ved slike anlegg. Manglene skal meldes fra til eieren. Dersom brukeren blir gjort oppmerksom på feil eller mangler ved det elektriske anlegget som kan skade liv og eiendom, plikter han også å gripe inn og avverge fare.

– Videre har virksomheter som leier lokaler også ansvar utover dette, ifølge IK-forskriften, fortsetter Øye.

Den som prosjekterer eller utfører arbeid i anlegg, for eksempel rådgivende ingeniører eller elektroinstallatører, er ansvarlige for at arbeidet blir utført i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Før et nytt anlegg tas i bruk eller etter endring, skal den som er ansvarlig for utførelsen sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.

 

Samsvarserklæring

– Det må være kvalifiserte elektrofagfolk som utfører arbeidet. Det skal ved leie av lokaler alltid foreligge en samsvarserklæring, som redegjør for ansvarsforholdet mellom eier og bruker, sier Øye ved PE.

 

Personvern og cookies