Uføretrygdede er sosialt isolerte

Tekst: Morten Dahl (2000)

Uførepensjonister har dårligere levekår på de fleste områder sammenliknet med de som er i jobb. Det går fram av en undersøkelse Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOV) har foretatt.

En del av forskjellene mellom de som er uføre og de som er i jobb, kan forklares ved at uføre ofte er eldre og har dårligere helse, i tillegg til lavere inntekt. Men forskerne slår også fast at en del av ulikhetene ikke kan forklares med slike faktorer.

De to forskerne bak undersøkelsen har sammenliknet materielle levekår og sosial tilknytning hos uførepensjonister og andre grupper i yrkesaktiv alder. De har også sammenliknet de samme personene før og etter de ble uførepensjonerte.

Ifølge undersøkelsen øker risikoen for sosial isolasjon når du er uføretrygdet. Det viser seg nemlig at de er lite med i fritidsaktiviteter utenfor husholdningen. De som bor alene har spesielt høy risiko for sosial isolasjon. Det er også verd å legge merke til at uførepensjonering og oppløsning av parforhold er noe som ofte skjer samtidig.

Personvern og cookies