Uførepensjonering blant unge menn

(2008)

Unge menn som allerede på militær sesjon blir identifisert med psykiske problemer, har også markert høyere uførerisiko.
Dette spiller likevel ingen stor rolle for den totale uførheten i Norge, ettersom gruppen er relativt liten. I tillegg fant en forskergruppe fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) at over- og undervekt samt lav kroppshøyde var forbundet med en lett forhøyet uførerisiko. Dette kommer frem i en nylig publisert studie fra en forskergruppe STAMI, som har undersøkt forhold som kan forutsi uførepensjonering blant unge norske menn. Utdanning viser seg å være en nøkkelfaktor, og en stor del av uførheten kan forklares med lavt utdanningsnivå og evnenivå (IQ). I alt 3.651 menn fikk innvilget uførepensjon i løpet av den aktuelle perioden. Psykiske lidelser dominerte sykdomspanoramaet, med over 2.000 av tilfellene. I likhet med hva STAMI-forskerne har funnet tidligere, var det å ikke ha fullført videregående skole forbundet med ca fem ganger økt uførerisiko, sammenliknet med de som har fullført videregående. Lav skåre på evnenivåtesten på sesjon var også forbundet med økt risiko for uførhet.
Personvern og cookies