Uenighet om opplæringsplikten

Tekst: Vemund Jensen (2006)
Nå har Arbeids- og inkluderingsdepartementet satt i gang arbeidet med å konkretisere hva kravet om opplæring for arbeidsgivere i HMS i den nye arbeidsmiljøloven skal innebære.
Departementet har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på paragraf 3-5 i arbeidsmiljøloven. Paragrafen gir arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opp­læring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), men gir få holdepunkter på hva dette kravet konkret skal innebære. Gruppen hadde oppstartsmøte i slutten av mars og lederen, Irene Remmen, som til vanlig arbeider i lov- og regelverksavdelingen i Direktoratet for arbeidstil­synet, er lite meddelsom med tanke på arbeidet videre. En av de få tingene som er klart, er at det ikke er en forskrift som skal utarbeides, slik det er hjemmel for i loven, gruppen skal bare se på hvordan paragrafen skal tolkes. Kanskje resultatet blir en veiledning til paragrafen. – Hva innebærer opplæringskravet? Hva skal arbeidsgiver gjennomgå av materielle ting i opplær­ingen? Skal det fastsettes et timeantall? Dette er noe av det vi skal se nærmere på, sier Remmen. Gruppens medlemmer kommer fra Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Partene i arbeidslivet skal også delta, men det er ennå ikke klarlagt på hvilken måte. – Med partene i arbeidslivet, mener dere LO og NHO? – Hvor bredt vi skal gå ut er et av spørsmålene vi skal ta stilling til, sier ­Remmen. Hun vil ikke oppgi noen dato for når gruppen skal være ferdig med arbeidet, men ting kan tyde på at de ikke er i mål før etter sommeren.

Fleksibilitet
Arbeidslivets parter sitter med nøkkelen til løsning på hva paragrafens krav skal innebære. Men de er ikke og var heller ikke enige om dette da forarbeidet til den nye arbeidsmiljøloven ble gjort i Arbeids­livslovutvalget. Striden står om hvor omfattende og hvor konkret kravet til opplæringen skal være. – Vi krever at opplæringen minst må være på nivå med kravene til dagens grunnopplæring i arbeidsmiljø, den verneombud må gjennomgå. Hvis kravet til kompetanse skal være lavere enn det, blir det helt håpløst. Arbeidsgiver bør egentlig kunne mer om HMS enn de som jobber for dem, sier Trine Lise Sundnes. Hun er LO-sekretær med ansvar for arbeidsmiljø og satt i Arbeidslivslovutvalget. – Opplæringen bør dessuten tilpasses bransjen arbeidsgiver jobber i, mener hun. NHO er allerede i gang med å lage et opplæringsopplegg tiltenkt lederne i medlemsbedriftene, et opplegg de håper å tilby allerede til sommeren. – Det skal være uten konkret timeantall, fleksibelt, slik at det er tilpasset den enkelte leders arbeidstid, sier direktør for arbeidslivsavdelingen i NHO, Siri Røine, som også satt i Arbeidslivslovutvalget.

Mer eller mindre konkretisering
NHO ønsker ikke i samme grad som LO å konkretisere kravene i loven og er mot et så omfattende opplegg som fagforen­ingen ønsker. Ifølge Røine var de i mot å lovfeste et slik krav i det hele tatt. Hun tror ikke det vil by på problemer når paragrafen nå skal videre konkreti­seres. – Vi regner med at det flertallet i Arbeidslivslovutvalget falt ned på følges. Sundnes mener på sin side at det er ­realistisk å få gjennom opplæring av arbeidsgiver ut over det som i dag tilsvarer grunnopplæring i arbeidsmiljø. – Hvis øverste leder får en slik opp­læring, vil det sette vedkommende i stand til å forstå hva lederne under ham har behov for av HMS-opplæring. Det vil også lette våre tillitsvalgtes arbeid betraktelig når lederne har den HMS-kompetansen som trengs, sier LO-sekretæren.

Samme språk
AOF er en av de største kursarrangørene innen HMS i Norge. Torgrim Kokaas er ansvarlig for dette kurstilbudet. Han tror det blir en stor utfordring for partene i arbeidslivet å enes om omfanget av opplæringen. – Jeg blir gledelig overrasket om de konkretiserte kravene kommer til å innebære mer enn grunnopplæringen, men jeg blir glad bare det blir det samme som grunnopplæringen. Det er bedre med litt enn ingenting. Han viser til en undersøkelse AOF gjorde for noen år siden. – Den viste at 80 prosent av arbeids­takerrepresentantene i arbeidsmiljøut­valgene hadde fått HMS-opplæring mens kun 20 prosent av arbeidsgiverrepresentantene hadde det samme. Så den nye paragrafen vil nok uansett føre til bedring på arbeidsgiversiden, sier Kokaas. Opplæringsleder i Arbeidsmiljøsenteret, Petter Wildhagen, mener opplæring ­tilsvarende grunnopplæringen vil være ­tilstrekkelig for arbeidsgiverne. – Jeg tror paragrafen ble laget for å fange opp lederne i små og mellomstore virksomheter. Vanligvis er det de som ikke har hatt HMS-systemene i orden. Mens AOF har merket større pågang fra arbeidsgivere til sine kurs etter at para­grafen ble innført, har ikke Arbeidsmiljøsenteret registrert det samme. Begge sitter på gjerdet og venter på hva opplæringskravet konkret skal innebære. Når det er klart, kommer de til å utforme spesialkurs for arbeidsgivere. – Det har vært behov for en slik bestemmelse i mange år. Den kan sørge for at verneombud, arbeidsmiljøutvalgs­medlemmer og ledelse i fremtiden snakker samme språk, sier Kokaas.

Arbeidsmiljøopplæring
Mange bedriftshelsetjenester arrangerer kurs innen HMS og arbeidsmiljø for sine med­lemmer, bransjeorganisasjoner som for eksempel Norsk Industri, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening gjør det samme. Store bedrifter som Statoil, Hydro og Mesta kjører også egne opplegg. Ønsker du utdannelse innen HMS er det flere av universitetene og høyskolene som tilbyr dette. Når det kommer til institusjoner som har spesialisert seg på arbeidsmiljøopplæring er Arbeidsmiljøsenteret, AOF og Teknologisk Institutt de klart største på antall kurs og ­deltakere. Men det finnes mange andre. Her er noen: – AOF Norge har nok flest kurs å tilby innenfor denne tematikken. Alt fra den tradisjonelle grunnopplæringen for verneombud til sikkerhetskurs og innføring i psykososialt arbeidsmiljø. Tlf: 23061250 / http://hms-portalen.no – Arbeidsmiljøsenteret tilbyr blant annet grunnopplæringen, kurs i konfliktløsning og HMS-rådgiverskolen. Senteret har hovedfokus på organisatorisk og sosialt HMS-arbeid. Tlf: 81559750 / http://arbeidsmiljo.no – Det Norske Veritas gir flere kurs rettet inn mot risiko og sikkerhet. Tlf: 67579900 / http://www.dnv.no – Folkets brevskole tilbyr fjernundervisning. De har blant annet spesialisert grunnopp­læring innenfor visse bransjer. Tlf: 22993030 / http://fb.no – HMS Kompetansesenter tilbyr blant annet grunnopplæring, kurs i arbeidsteknikk og medarbeidersamtaler. Tlf: 23113322 / http://hms.as – Kommunal kompetanse tilbyr blant annet kurs innen risikostyring og brannvern i samarbeid med norske kommuner. Tlf: 41784200 / http://kommunal-kompetanse.no – Landbrukets HMS-tjeneste gir opplæring til bønder. Tlf: 32 29 90 30 / http://www.lhms.no – Senter for God HMS tilbyr grunnopplæring og diverse fagmøter. Tlf: 22470990 / http://www.hmsonline.no – Statens arbeidsmiljøinstitutt gir blant annet opplæring til ansatte i bedriftshelsetjenester. Tlf: 23195100 / http://stami.no – Teknologisk institutt står blant annet bak verneingeniørskolen, men har også grunnopplæring. De har hovedfokus på fysisk og kjemisk HMS. Tlf: 22865000 / http://teknologisk.no

Personvern og cookies