Uavklart om ny «Kvikk»-måling

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Forsvarsdepartementet har fortsatt ikke tatt noen avgjørelse når det gjelder en ny runde med måling av strålingen på KNM «Kvikk» og andre fartøy som er i bruk i Sjøforsvaret.
Saken ble tatt opp igjen etter et møte mellom «Kvikk»-foreldrenes interessegruppe, Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitet i Bergen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i fjor vår. Forsvarsministeren ba da om å få et felles forslag til videre oppfølging av «Kvikk»-saken.

Departementet nøler
Foreldregruppa og Seksjon for arbeidsmedisin foreslo nye målinger både på «Kvikk» og alle andre av Sjøforsvarets fartøy under mest mulig realistiske forhold for om mulig å finne sikre trender for misdannelser blant barn av befal på disse båtene. Prislappen på de nye målingene er ca 10 millioner kroner. Som kjent dukket «Kvikk»-saken opp etter at det var konstatert et urovekkende høyt antall barn med medfødte misdannelser med fedre som hadde hatt tjeneste om bord på båten. Professor Bente Moen ved Seksjon for arbeidsmedisin drøftet fremdriften i saken i et møte med departementet 15. februar. – Jeg fikk inntrykk av at det er interesse for saken, men departe­mentet kan foreløpig ikke si noe om det blir noen ny granskning og når en avgjørelse om dette vil bli tatt. Seksjon for arbeids­medisin er også i gang med analyser av et omfattende data­materiale etter en spørreundersøkelse blant ansatte i Sjøforsvaret. Resultatene så langt tyder på at også dette befalet har økt risiko for barn med misdannelser i tillegg til en overvekt av dødfødsler og problemer med å få barn.

Personvern og cookies