Turnusarbeidere versus skiftarbeidere

Tekst:  Grethe Ettung (2009)
Regjeringen Stoltenberg vil likestille skift- og turnusarbeid.
I Ot.prp. nr. 54 (2008-2009) om endringer i arbeidsmiljøloven, legger regjeringen frem nytt lovforslag for Stortinget hvor likestilling av skift- og turnusarbeid med innslag av søndagsarbeid, er et av forslagene.

Oppfattet som venstrehåndsarbeid

– Vi har i mange år kjempet for et regelverk som behandler kvinnelige turnusarbeidere og mannlige skiftarbeidere likt, sier Karin Andersen (SV), leder for Stortingets arbeids- og sosialkomitè. At det å likestille disse gruppene har sittet langt inne, forundrer ikke Andersen. – Dette har med tradisjonell tenkning å gjøre. Turnusarbeid i typiske kvinneyrker har gjerne blitt oppfattet som venstrehåndsarbeid. Men uregelmessig turnus kan være vel så helsebelastende som skiftarbeid.

Lik behandling

Regjeringens lovforslag bygger på innstillingen fra et utvalg ledet av professor Steinar Holden. Utvalget åpner for at de mest belastende arbeidsordningene kan komme ut med lavere ukentlig arbeidstid enn i dag. Lovforslaget går ut på at tredelt skift- og turnusarbeid hvor arbeidstakeren må arbeide minst hver tredje søndag, nå får redusert arbeidstiden ved at hver time arbeidet på søn- og helgedag regnes lik 1 time og 10 minutter, og hver time arbeidet om natten, regnes lik 1 time og 15 minutter. – På denne måten blir sammenlignbart turnusarbeid og helkontinuerlig skift likebehandlet, sier Andersen.

Se til Harstad

Andersen mener at lovforslaget kan bidra til å redusere problemet med uønsket deltid. – Antagelsen er at når flere får kortere, ukentlig arbeidstid, kan flere få jobbe litt mer, se muligheter til å gå over til større, hele stillinger. Hun viser til Harstad kommune som er den første kommune i Norge som har gjennomført en 3-3- turnus ved to sykehjem. Turnusen går i korthet ut på at man skiftvis arbeider tre dager og har tre dager fri. – Gjennom denne måten å jobbe på har de redusert sykefraværet med 10 prosent og ingen ansatte har under 60 prosent stilling. Dette har resultert i fornøyde ansatte og tilfredse brukere. Andersen viser til at 3-3-turnuser gir de ansatte mulighet til å hente seg inn både fysisk og psykisk.

Nattevakter

De som jobber rene nattevakter er ikke berørt av lovforslaget. – Vi må se nærmere på hvilke belastninger disse utsettes for, hvordan arbeidstid og helserisiko kan reduseres, om det finnes andre måter å organisere arbeidet på, kommenterer Andersen.

Personvern og cookies