Tungt renhold offshore

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Renhold hører til blant de tyngste arbeids­opp­gavene innen offshore, og syke­fra­været er svært høyt for denne gruppen ansatte.

Petroleumstilsynet (Ptil) har utført et omfattende tilsyn med denne delen av offshorebransjen de siste årene. Kon­klusjonen er at dette er en risikoutsatt gruppe, særlig med tanke på belastningsskader.

Høyt sykefravær

– Ptils innsats på dette området har gitt resultater. Nå blir denne delen av bransjen i større grad tatt med på råd når nye plattformer skal bygges, sier sjefingeniør Hilde Heber i Petro­leums­tilsynet til Stavanger Aftenblad. Det har blant annet resultert i at støvfeller fjernes, skap på lugarene går helt opp til taket og det legges ikke tepper på gulvene. Sykefraværet blant de forpleiningsansatte ligger likevel på 14-15 prosent. Det synes Ptil er for høyt, og de følger derfor opp bransjen med hyppige og omfattende tilsyn. Hele bransjen omfatter cirka 2.000 ansatte, en tredjedel jobber i oljeselskapene, resten i spesielle forpleiningsselskap.

Gamle plattformer

Det er først og fremst oljeselskapene som har sørget for et bedre tilrettelagt arbeidsmiljø for de ansatte på forpleiningssiden. Ptil har erfart at det er større mangler hos forpleiningsselskapene. Et problem er gamle plattformer som stadig får forlenget sin levetid. Her er forholdene lagt dårlig til rette for et rasjonelt renhold, og det er ikke så lett å få gjort noe med det. Mange steder mangler det heiser, det blir mange tunge løft og lange avstander. Flere steder prøver en nå mer rotasjon mellom de forskjellige stillingene for å få variasjon og mer fordeling av arbeidsbelastningene. Dette har gitt gode resultater noen steder, men det har også kommet protester fordi det hevdes at enkelte får en økt belastning.

Personvern og cookies