Trygd som lønnstilskudd

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Nå vil regjeringen prøve ut tiltak som kan stoppe rekrutteringen eller få noen av de 30.000 nye som får uføretrygd hvert år tilbake til arbeidslivet. 

En ordning med lønnstilskudd til arbeidsgivere, som tilsvarer uføretrygden eller deler av den, skal prøves ut i fem norske fylker. Arbeidstakerne skal motta ordinær lønn for arbeidsinnsatsen, mens arbeidsgiverne skal få en kompensasjon for redusert arbeidsevne.

– Positivt for alle
– Ordningen vil gjelde personer med varig nedsatt arbeidsevne og så store helseproblemer at alternativet hadde vært uførepensjon, sier statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen. Det kan være snakk om personer med kroniske fysiske, psykiske eller sosiale lidelser og problemer. Hun mener at en slik ordning vil virke positivt for alle parter. Den vil gi arbeidstakere som står i fare for å falle helt ut av arbeidslivet eller som allerede er på uføretrygd, et arbeid og en lønnsinntekt som vil gi vedkommende bedre økonomi. Det vil gjøre det bedriftsøkonomisk lønnsomt for arbeidsgiveren å ansette og beholde arbeidstakeren, og samfunnet vil få økte skatteinntekter i tillegg til at den totale produksjonen vil øke. Kriteriene for hvem ordningen skal omfatte og størrelsen på tilskuddet skal diskuteres, men ordningen kommer ikke til å bli noe førstevalg, andre relevante virkemidler skal først være prøvd.

Ikke funksjonshemmede
Forslaget har ikke bare vakt begeistring, Norges Handikapforbund mener at det kan virke stigmatiserende på funksjonshemmede hvis arbeidsgiverne skal få tilskudd for å ansette dem. – Slik er ordningen ikke tenkt. Den vil ikke gjelde arbeidstakere som utfører en vanlig jobb med noe tilrettelegging. Vi er klar over at funksjonshemmede kan møte negative holdninger i arbeidslivet, men denne ordningen gjelder først og fremst personer der alternativet er en varig uførepensjon. En annen sak er om tiltaket kan føre til at noen funksjonshemmede kan få større problemer med å komme ut i arbeidslivet enn de allerede har fordi arbeidsgiverne heller tar inn personer som får uføretilskudd. Lønnstilskuddet er ikke tidsbegrenset, men det vil bli vurdert underveis for å unngå misbruk. For brukeren skal tiltaket gi samme økonomiske sikkerhet som en varig uførepensjon. Ordningen skal i første omgang prøves ut i Finmark, Nord-Trøndelag, Akershus, Vestfold og Aust-Agder. Den vil bli satt i verk fra årsskiftet med fortløpende vurderinger underveis.

Personvern og cookies