Trues til stillhet

Tekst: Mats Løvstad (2011)
Lærere blir utsatt for vold, trusler og mobbes på nettet av egne elever.

Knut Myhrer i Utdanningsetaten mener situasjonen er uholdbar. Som hovedverneombud kjenner han godt til utfordringene, og uttrykker kraftig bekymring for utviklingen når det gjelder vold og trakassering fra elever mot lærere. Myhrer ser heller ingen tegn til at det skal bedre seg med det første.
– Dette er et stort problem som vi begynte å skrike opp om for 20 år siden, og siden den gang har det ikke blitt noe bedre. I dag er det slik at hvis du er lærer, så må du være forberedt på at det kan skje når som helst, og hvor som helst. Det har blitt en del av deres hverdag, og dette gjelder ikke bare i Oslo. Jeg har vært fra Kirkenes til Mandal, og fra Bergen til svenskegrensa, og kan bekrefte at dette skjer over hele landet.
– Hvorfor er det blitt slik?
– Jeg tror det henger sammen med nedbrytningen av respekt og autoritet i læreryrket, og samfunnet generelt.
– Men hvorfor blir det ikke tatt grep mot psykisk og fysisk trakassering av lærere?
– Det har blitt tatt grep mange steder, og vi har blitt flinkere til å håndtere det.  Vi har gode rutiner når slike episoder inntreffer. Dessverre er det nok også slik at mørketallene er betydelige, og mange har kanskje ordninger på papiret som ikke blir fulgt opp i praksis når det oppstår en situasjon.
– Bør være straffbart
Årsakene til det kan være mange. Skyldfølelse. Avmakt. Frykten for at situasjon skal bli enda verre. Myhrer tror mange lærere ser gjennom fingrene på episoder som burde vært meldt inn.
– Det er fort gjort å hoppe bukk over dem, og det er ikke bra. Angripes for eksempel en lærer fysisk så skal det reageres på, rapporteres og meldes videre, sier Myhrer som innrømmer at lærerne selv har svært få virkemidler.
– Det er jo rektor, og skoleledelsen, som sitter med hovedansvaret her. Klarer ikke de det, må det sendes videre oppover til skolemyndighetene.
 – Er elevene overbeskyttet?
– De har en veldig sterk rettsbeskyttelse, og det vet mange elever å utnytte. Lærerne er i den andre enden av skalaen. Heldigvis er det en tendens til at rettsvesenet har begynt å ta til fornuften i saker hvor elever har anmeldt lærere. Det skyldes vel kanskje en økende forståelse for at lærerne er rimelig maktesløse, konstaterer Myhrer som også har fått med seg den økende trenden med å henge ut lærere på sosiale medier.
– Det er forferdelig dramatisk for dem det rammer, og nesten umulig å stoppe. Det er en særs uheldig utvikling, og jeg mener det bør være straffbart å henge ut enkeltmennesker på den måten.

– Bryter loven hver dag
Myhrer fremhever også en gruppe elever som han mener er glemt av det offentlige. Lærerne må betale prisen.
– Det finnes noen elever som faktisk er så vanskelige, at skoleverket ikke har midler og ressurser til å håndtere dem innenfor lovens rammer. De må beskyttes mot andre og mot seg selv. Jeg vet at skoler over hele landet må bryte opplæringsloven hver dag for å håndtere disse elevene, noe som igjen betyr enormt store psykiske påkjenninger for de lærerne som er satt i en håpløs situasjon. Politikere, sentrale myndigheter og samfunnet for øvrig ser en annen vei. Faktum er at vi har lærere, med ansvar for elever med behov for en-til-en-oppfølging, og som går i verneutstyr på jobb. Fortsetter denne utviklingen så må vi vurdere om vi skal begynne å gå til anmeldelse av elever, også får myndighetene bestemme om dette er greit.

Må jobbe systematisk
Kolbjørg Ødegaard sitter i sentralstyret til Utdanningsforbundet, som blant representerer lærernes interesser.
– Planene for hvordan man opptrer må utarbeides og rutinene må være kjent på en slik måte at reglene følges når det er nødvendig. Vi har gitt våre tillitsvalgte veiledning via brosjyren ”Trygg på jobben”. Der får de tillitsvalgte råd om hvordan man arbeider med forebygging, hva som skal gjøres i en voldssituasjon og hvordan registrering, dokumentasjon og meldinger skal foregå når situasjoner oppstår, sier Ødegaard som også minner om at Utdanningsforbundet yter hjelp til medlemmer som trenger direkte oppfølging etter episoder, samt juridisk bistand hvis det er behov for det.
– Men det er for mange skoleeiere som ennå ikke arbeider systematisk med dette. Skolen er en kompleks arbeidsplass, der alle barn og unge møtes. Det som skjer i skolen er dessuten ikke uavhengig av samfunnsutviklingen for øvrig. Derfor skal ingen skoleeiere tro at problemet ikke er aktuelt hos dem. Systematisk arbeid er nødvendig for alle.

Vil undersøke nærmere
Nylig gikk Utdanningsforbundets nestleder, Ragnhild Lied, ut og sa at de ønsker å gjennomføre en undersøkelse av elevers mobbing av lærere i sosiale medier.
– Vil det ikke være naturlig å ta med trusler, og fysisk vold i en slik undersøkelse?
– Vi har ikke tatt stilling til det, men vi vil vurdere det. Vi kartlegger ikke bare for å vite, men for å bidra til å forhindre. Derfor må man se kompleksiteten, og sammenhenger når man planlegger tiltak. Men vi vet som nevnt en del om omfanget av vold og trakassering allerede, og i alle fall nok til at vi arbeider med dette i alle ledd i organisasjonen, avslutter Ødegaard.

Personvern og cookies