Trivsel og kunnskap henger nøye sammen

Tekst: Grethe Ettung (2008)

Utdanningsdirektoratet har foretatt en stor nettbasert elevundersøkelse hvor elevene på 7. og 10. trinn i grunnskolen og første trinn på videregående, er bedt om å besvare åtte spørsmål om trivsel, elevdemokrati, fysisk miljø, mobbing, motivasjon, faglig veiledning, medbestemmelse og karriereveiledning. Det å få veiledning om hvordan de kan forbedre seg, medbestemmelsesrett knyttet til vurdering, læringsmål, arbeidsplaner og arbeidsformer, samt individuell hjelp og støtte når de trenger det og en undervisningsform som er tilpasset deres eget faglige nivå, vurderte elevene som svært viktig for læringsmiljø og trivsel. Tilpassing av undervisningen hadde størst betydning for elvene, i tillegg til elevenes forhold til lærerne. Motivasjon og innsats var relativt sterkt knyttet til hvilket forhold de hadde til lærerne.

Personvern og cookies