Trives best på arbeidsplasser med god kjønnsbalanse

Tekst:  Grethe Ettung (2008)
Både kvinner og menn er mer tilfredse på jobb når kjønnsbalansen er god, viser ny under­søkelse.
– At kjønnsbalanse er ønsket, og at det virker positivt kommer tydelig fram i undersøkelsen, sier seniorforsker Helge Svare ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Sammen med forskningsleder Cathrine Egeland, AFI og forskningsleder Øystein Gullvåg Holter, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, står han bak rapporten Likestilling og livskvalitet 2007.

Nei til konflikter
2800 personer er forespurt om likestilling og livskvalitet. Rapporten viser at det å trives på jobb har betydning for livskvaliteten. Det at jobben ikke preges av konflikter og baksnakking, at arbeidstakerne har selvbestemmelse i arbeidet, og et godt forhold til overordnede, oppfattes som særlig positivt. Arbeidstakere trives best på arbeidsplasser med jevn kjønnsfordeling. Hos mennene øker trivselen når det er kjønnsbalanse, men også når de selv er i flertall. Hos kvinnene er jobbtrivselen høyere når det er kjønnsbalanse på arbeidsplassen. I tillegg er det flest kvinner som ytrer ønske om flere kolleger av motsatt kjønn. Om det har noe å gjøre med at vi endrer oppførsel når det motsatte kjønn er til stede, gir ikke undersøkelsen noe svar på. Svare viser imidlertid til et annet prosjekt han arbeider med, hvor dette kommer tydeligere fram. – De kvinnelige arbeidstakerne utvikler gjerne bestemte arbeidsmønstre når de jobber for seg selv. De hevder at mennene bidrar til å løse opp innarbeidede strukturer, og at de har et annet blikk for hvordan ting kan gjøres. Dette har igjen medført høyere trivsel.

Kvinnedominerte arbeidsplasser verst
Både menn og kvinner mener det er høyest andel av konflikter og baksnakking på arbeidsplasser dominert av kvinner. Her øker andelen kvinner og menn som rapporterer om konflikter og baksnakking. Økningen er noe større for menn enn for kvinner. – Ut fra undersøkelsen kan vi lese at det er de som er i kjønnsmessig mindretall på arbeidsplassen som opplever negativ forskjellsbehandling i størst grad, opplyser Svare. Det viser seg å være minst baksnakking på arbeidsplasser med jevn kjønnsfordeling. Her forteller bare 24 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene om baksnakking på jobben. På arbeidsplasser med flest menn mener 28 prosent av mennene at det foregår baksnakking, mens 33 prosent av kvinnene mener det samme.

Kjønnsdelt arbeidsliv
Kvinnedominerte arbeidsplasser faller dårligst ut i undersøkelsen. De er preget av dårligere forhold når det gjelder ufrivillig deltidsarbeid, muligheten til selv å bestemme «hvordan arbeidet skal gjøres», til å utvikle seg på jobben og i forhold til økonomisk uttelling. Også økonomisk synes kjønnsbalanse å lønne seg. Den gjennomsnittlige timelønnen er høyest for både menn og kvinner, men særlig for kvinner, på arbeidsplasser med kjønnsbalanse. Spørsmålet blir da hvorfor vi ikke har en større kjønnsbalanse rundt om på arbeidsplassene. Forskerne mener at det delvis kan skyldes nedarvede forestillinger om hva menn og kvinner egner seg til, noe som kommer til uttrykk gjennom valg av yrke. Undersøkelsen viser også at andelen kvinner som sier at de valgte utdanning fordi de ønsket en jobb der de kunne «hjelpe andre mennesker», er omtrent dobbelt så stor som andelen for menn. På motsatt side finner vi dem som sier at de valgte utdanning fordi de ønsket et yrke der de kunne «løse tekniske og praktiske problemer». Her er mannsandelen omtrent dobbelt så stor som kvinneandelen. Flere kvinner enn menn sier dessuten at de i valg av utdanning tar hensyn til at de ønsker en jobb som gjør det mulig å prioritere familien.

Personvern og cookies