Trim på resept

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Frisklivsentralen i Modum kommune, et forsøksprosjekt som Arbeidsmiljø skrev om for tre år siden, er blitt en så stor suksess at det er blitt en fast ordning som en del av kommunens forebyggende helsearbeid. Flere andre kommuner i fylket skal innføre samme ordning. I tillegg skal det lages et forskningsprosjekt på opplegget, som dreier seg om å få sykmeldte raskere tilbake i jobb gjennom trening.

Hvis langtidssykmeldte kommer fortere tilbake i jobb, kan staten spare store summer. Forskerne tror at et enkelt, tilpasset treningsopplegg kan redusere en sykmeldingsperiode betraktelig. Det blir det penger av, når en vet at sykefravær ut over arbeidsgiverperioden på 16 dager kostet staten nærmere 24 milliarder kroner i fjor i sykepenger. Det er forskningsleder Leiv Sandvik ved Ullevål sykehus som ønsker å se vitenskapelig på opplegget i Modum kommune. Det skal gjennomføres en studie av pasienter i tre fylker med muskel- og skjelettlidelser, som er den største enkeltårsak til sykefravær her i landet. Studien skal være avsluttet om halvannet år. Opplegget startet i Modum kommune i 1996 for å redusere sykefraværet i kommunen som lå betenkelig høyt sammenlignet med mange andre kommuner. I første omgang lyktes ikke det, sykefraværet steg i Modum som andre steder. Derimot gikk andelen langtidssykmeldte markert ned. Men nå har også sykefraværsprosenten blitt redusert, fra rundt 10 prosent til 7-8 prosent.

Modellfylke
– Treningsopplegget er først og fremst et tilbud til sykmeldte, men hovedmålet for Frisklivsentralen er å stimulere og motivere til fysisk aktivitet både som forebygging og for å få sykmeldte raskere friske igjen, opplyser Frøydis Lislevatn, leder for Frisklivsentralen. De fleste sykmeldte kan følge opplegget som i stor grad er basert på lek og annen aktivitet utendørs. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet ønsker å innføre et tilsvarende opplegg i andre kommuner i Buskerud, som er valgt som modellfylke. En av ildsjelene bak tiltaket, Pål Stenbro leder frisklivsatsningen i Buskerud. Han opplyser at Gol kommune allerede er i gang og Hol, Ål og Øvre Eiker kommer snart etter. Troms og Nordland er andre modellfylker, de arbeider etter et noe annet opplegg enn det som brukes i Buskerud.

Trening på resept
– Vi forsøker å samarbeide med legene for å få tak i dem som trenger denne treningen mest. I Modum kommune er det mulig å få skrevet ut treningen på resept. Det gjøres for at tilbudet om gratis trening i sykmeldingsperioden skal bli mer forpliktende. Stenbro er svært godt fornøyd med at det skal forskes på opplegget, han er ikke i tvil om at resultatet vil bekrefte hva de har registrert lenge, at enkel fysisk aktivitet har stor betydning for helsa, enten en i utgangspunktet er sykmeldt eller er en vanlig sofasliter. – Vi begynte med dette i 1996. Det har vært en lang vei å gå, men nå er vi kommet et langt skritt videre, og det er allment akseptert at inaktivitet og dårlig form har mye å si for helsa.

Få med de inaktive
Den store utfordringen er å få med dem som i utgangspunktet ikke har noe forhold til å bruke kroppen sin. Det har Frisklivsentralen klart, Frøydis Lislevatn forteller at en undersøkelse foretatt av Idrettshøgskolen bekrefter dette. En del av deltakerne ble fulgt over ett år, det viste seg at de opprettholdt eller økte aktivitetsnivået sitt, både etter at åtteukers perioden med trim var avsluttet og ett år etterpå. Deltakerne var ikke vanlige trimmere, det var stort sett sykmeldte eller personer som var fysisk inaktive i utgangspunktet. Frisklivsentralen har en del pasienter fra psykiatrien, både for denne gruppen og for personer med fysiske lidelser viser det seg at lystbetont trening er den beste medisinen. I tillegg til at de fleste oppnår langt bedre fysisk form, spiller det sosiale svært stor rolle for den som kanskje har gått hjemme med en sykmelding i lang tid. De får et nytt sosialt nettverk, og mange fortsetter i gruppa etter at den perioden som dekkes av syketrygden er over. Utfordringen for Frisklivsentralen nå er å spre budskapet til flest mulig kommuner, og få så mange leger som mulig til å henvise pasientene til et aktivt treningsopplegg i stedet for å skrive ut medisiner.

Personvern og cookies